ข่าวเชียงใหม่

สภาเกษตรกรจังหวัดพิจิตร เข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ระดับจังหวัด ครั้งที่ 2/2561

พิจิตร-สภาเกษตรกรจังหวัดพิจิตร เข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ระดับจังหวัด ครั้งที่ 2/2561

วันจันทร์ที่ 30 เมษายน 2561 นายแสณ เกิดฤทธิ์ ประธานสภาเกษตรกรจังหวัดพิจิตร มอบหมายให้นายศุภเดช แสนภูมินิเทศ หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ รักษาการในตำแหน่งหัวหน้าสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดพิจิตร เข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ระดับจังหวัด ครั้งที่ 2/2561 ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดพิจิตร (ห้องKM) ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดพิจิตร
โดยมีนายวีระศักดิ์ วิจิตร์แสงศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตร เป็นประธานที่ประชุม และมีเรื่องเพื่อพิจารณาคือ การบริหารจัดการสินค้าเกษตรครบวงจร กรอบแนวความคิดในการบริหารจัดการสินค้าเกษตร (สินค้าข้าว) ซึ่งเป็นสินค้าทางการเกษตรสำคัญที่สุดของจังหวัดพิจิตร และได้รับการพิจารณาผ่านคณะกรรมการอำนวยการขับเคลื่อนงานนโยบายสำคัญและแก้ไขปัญหาภาคการเกษตร จังหวัดพิจิตร (Chief of Operation) แล้วเมื่อวันที่ 26 เมษายน 2561 ทั้งนี้หากได้รับการพิจารณาเห็นชอบจากคณะอนุกรรมการพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์จังหวัดพิจิตร คณะทำงานฯและส่วนราชการที่เกี่ยวข้องจะได้จัดทำให้เป็นแผนการบริหารจัดการสินค้าข้าวแบบครบวงจรของจังหวัดพิจิตร
*ด้านนายศุภเดช แสนภูมินิเทศ ได้กล่าวว่า สภาเกษตรกรจังหวัดพิจิตร มีนโยบายส่งเสริมให้เกษตรกรผลิตข้าวปลอดภัย พร้อมก้าวไปสู่กระบวนการการผลิตข้าวอินทรีย์ในอนาคต เกษตรกรจะมีสุขภาพที่ดี มีเงินใช้เนื่องจากจำหน่ายข้าวอินทรีย์ได้ในราคาที่สูงกว่าข้าวธรรมดา เกษตรกรจะสามารถลดหนี้สินลง ซึ่งจะเป็นการช่วยเหลือเกษตรกรและแก้ไขปัญหากรณีราคาข้าวตกต่ำในเบื้องต้นต่อไป

**ข้อมูลภาพข่าว : นายชูศักดิ์ อ้อยเฮิง สำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดพิจิตร