สสจ.นราธิวาส จัดอบรมเครือข่ายด้านการโฆษณาผลิตภัณฑ์สุขภาพจังหวัดนราธิวาส ในการเฝ้าระวังโฆษณาผลิตภัณฑ์สุขภาพผิดกฎหมาย


สสจ.นราธิวาส จัดอบรมเครือข่ายด้านการโฆษณาผลิตภัณฑ์สุขภาพจังหวัดนราธิวาส ในการเฝ้าระวังโฆษณาผลิตภัณฑ์สุขภาพผิดกฎหมาย โอ้อวดสรรพคุณเกินจริงหรือหลอกลวงให้ผู้บริโภคหลงเชื่อ
วันที่ 1 พ.ค. 61 นายแพทย์สาธิต ทิมขำ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนราธิวาส เป็นประธานเปิดการอบรมเครือข่ายด้านการโฆษณาผลิตภัณฑ์สุขภาพจังหวัดนราธิวาส ณ ห้องประชุมสวนอาหารริมน้ำ อ.เมือง จ.นราธิวาส โดยมี นายอดุลย์ บินยูโซะ เภสัชกรเชี่ยวชาญหัวหน้ากลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคและเภสัชสาธารณสุข ซึ่งมีกลุ่มเป้าหมายเป็นผู้ดำเนินกิจการสถานีวิทยุ และเครือข่ายคุ้มครองผู้บริโภคจังหวัดนราธิวาส
ทั้งนี้เพื่อเป็นการส่งเสริมและสร้างความเข้าใจในการโฆษณาผลิตภัณฑ์สุขภาพและบริการสุขภาพให้กับผู้ดำเนินกิจการสถานีวิทยุในจังหวัดนราธิวาส ซึ่งมีทั้งสิ้น 30 สถานี ให้ปฏิบัติตามกฎหมายได้อย่างถูกต้อง โดยทางสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนราธิวาสได้มีมาตรการในการเฝ้าระวังโฆษณาผลิตภัณฑ์สุขภาพผิดกฎหมายและเร่งรัดจัดการปัญหาการโฆษณาผลิตภัณฑ์สุขภาพที่โอ้อวดสรรพคุณเกินจริงหรือหลอกลวงให้ผู้บริโภคหลงเชื่อ ผ่านทางสื่อต่าง ๆ รวมทั้งหาทางแก้ไขปัญหาประชาชนผู้ได้รับผลกระทบ โดยบูรณาการทำงานร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
นายแพทย์สาธิต ทิมขำ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนราธิวาส กล่าวว่า ปัจจุบันยังคงปรากฏโฆษณาผลิตภัณฑ์สุขภาพและบริการสุขภาพที่เป็นเท็จ เกินความจริง ทำให้ผู้บริโภคเกิดความเข้าใจผิด ซึ่งช่องทางในการโฆษณามีหลากหลายช่องทาง สื่อวิทยุเป็นช่องทางหนึ่งที่เข้าถึงผู้บริโภคได้ง่าย สถานีวิทยุจึงมีความสำคัญในการเผยแพร่ข้อมูลที่ถูกต้องและเป็นธรรม เพื่อให้ผู้บริโภคได้รับประโยชน์จากการโฆษณาและเกิดความปลอดภัยจากการบริโภค ต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกส่วนที่เกี่ยวข้อง ไม่ว่าจะเป็นภาครัฐ ผู้ประกอบการ และผู้บริโภค พร้อมทั้ง กำกับ ดูแล และบังคับใช้กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์และบริการสุขภาพ เป็นไปอย่างถูกต้อง


/////////////////////////////////////////////////////////////////////

ข่าว/กรียา/นราธิวาส