Uncategorized

พิจิตร-สภาเกษตรกรจังหวัดพิจิตร เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการพัฒนาการบริหารงานยุติธรรมระดับจังหวัด ครั้งที่ 1 /2561

พิจิตร-สภาเกษตรกรจังหวัดพิจิตร เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการพัฒนาการบริหารงานยุติธรรมระดับจังหวัด ครั้งที่ 1 /2561

ที่ ห้องประชุมหลวงพ่อพิธ ศาลากลางจังหวัดพิจิตร นายแสณ เกิดฤทธิ์ ประธานสภาเกษตรกรจังหวัดพิจิตร มอบหมายให้นายศุภเดช แสนภูมินิเทศ หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ รักษาการในตำแหน่งหัวหน้าสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดพิจิตร เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการพัฒนาการบริหารงานยุติธรรมระดับจังหวัด ครั้งที่ 1 /2561
โดยมีนางณิทฐา แสวงทอง รองผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตร เป็นประธานการประชุมในครั้งนี้ ที่ประชุมได้รายงานการให้บริการประชาชนของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงยุติธรรมจังหวัดพิจิตร เช่น เรือนจำจังหวัดพิจิตร การคุมขังผู้ต้องขังและผู้ต้องกักขังในจังหวัดพิจิตร ,สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดพิจิตร การกระทำความผิดของเด็กและเยาวชน ,สำนักงานบังคับคดีจังหวัดพิจิตร การบังคับคดียึดทรัพย์ของจังหวัดพิจิตร ,สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดพิจิตร จำนวนผู้คุมประพฤติที่มารายงานตัวต่อพนักงานคุมประพฤติตามนัดหมาย ,สำนักงานช่วยเหลือทางการเงิน กองทุนยุติธรรม รวมถึงเรื่องร้องทุกข์ ร้องเรียน และสถานการณ์คดีสำคัญในจังหวัดพิจิตร คณะกรรมการดังกล่าวจะดำเนินการบูรณาการ การแก้ไข ฟื้นฟู ติดตาม ดูแล ช่วยเหลือและสงเคราะห์ผู้กระทำผิดในชุมชน ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องของจังหวัดพิจิตร
*สำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดพิจิตร มีแนวทางสนับสนุนส่งเสริม ให้ผู้กระทำผิดที่พ้นโทษ ประกอบอาชีพด้านการเกษตร เพื่อสร้างรายได้ให้กับครอบครัว และไม่กลับไปกระทำผิดอีกต่อไป

**ข้อมูลภาพข่าว : นายชูศักดิ์ อ้อยเฮิง สำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดพิจิตร