ข่าวเชียงใหม่

จังหวัดเชียงใหม่ เตรียมยกระดับตลาดประชารัฐสู่ตลาดมาตรฐานสะอาด ปลอดภัย เชื่อมโยงการท่องเที่ยว เพื่อสร้างรายได้อย่างยั่งยืน

จังหวัดเชียงใหม่ เตรียมยกระดับตลาดประชารัฐสู่ตลาดมาตรฐานสะอาด ปลอดภัย เชื่อมโยงการท่องเที่ยว เพื่อสร้างรายได้อย่างยั่งยืน

วันอังคารที่ 1 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 10.00 น.

นายประจวบ กันธิยะ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานในการแถลงข่าวสื่อมวลชนจังหวัดเชียงใหม่ (ประจำสัปดาห์) ณ ห้องประชุม 4 ชั้น 4 อาคารอำนวยการ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ โดยมี นายธวัช ใสสม หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเชียงใหม่ เข้าร่วมแถลงข่าวฯ เพื่อเผยแพร่ผลการปฏิบัติงานของส่วนราชการ หน่วยงานมาปรับปรุงแก้ไขการปฏิบัติเพื่อสนองนโยบายของรัฐบาล

นายธวัช ใสสม หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน ได้แถลงข่าว “เตรียมยกระดับตลาดประชารัฐสู่ตลาดมาตรฐานสะอาด ปลอดภัย เชื่อมโยงการท่องเที่ยว เพื่อสร้างรายได้อย่างยั่งยืน”จังหวัดเชียงใหม่

จังหวัดเชียงใหม่ มีผู้ประกอบการลงทะเบียนเข้าร่วมตามโครงการตลาดประชารัฐจังหวัดเชียงใหม่ จำนวน 2,980 คน แยกประเภท ดังนี้

ตลาดประชารัฐ Green Market (ตลาดตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร , ตลาดบางคล้า จ.ฉะเชิงเทรา,ตลาดลำพูน จ.ลำพูน) (จำนวน 125 ราย)
ตลาดประชารัฐคนไทยยิ้มได้ (จำนวน 1,492 ราย)
ตลาดประชารัฐท้องถิ่นสุขใจ (จำนวน 1,455 ราย)
ตลาดประชารัฐของดีจังหวัด (จำนวน 655 ราย)
ตลาดประชารัฐ Modern Trade (จำนวน 378 ราย)
ตลาดประชารัฐของดีวิถีชุมชน ธ.ก.ส. (จำนวน 397 ราย)
ตลาดประชารัฐต้องชม (จำนวน 370 ราย)
ตลาดประชารัฐ ตลาดวัฒนธรรม ถนนสายวัฒนธรรม (จำนวน 681 ราย)

หลักเกณฑ์การยกระดับตลาดประชารัฐสู่มาตรฐานตลาดสะอาด ตลาดปลอดภัย และไม่ใช้ภาชนะที่ทำจากโฟม (No Foam) ประกอบด้วย 4 ด้าน คือ

1. ด้านสุขลักษณะทั่วไป เช่น มีโครงสร้างแข็งแรงทนทานเหมาะสม มีสาธารณูปโภคที่เพียงพอ มีการจัดระเบียบไม่ให้เกะกะรกรุงรังหรือกีดขวางทางเดิน มีที่จอดรถเป็นระเบียบและเพียงพอต่อผู้ใช้บริการ
2. ด้านการจัดการสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อม เช่น จัดเก็บขยะมูลฝอยให้เรียบร้อย บริเวณตลาดไม่มีน้ำขังเฉอะแฉะ มีการรักษาความปลอดภัยของตลาด ทำความสะอาดเป็นประจำสม่ำเสมอ
3. ด้านความปลอดภัยอาหารและการคุ้มครองผู้บริโภค เช่น จัดให้มีเครื่องชั่งที่ได้มาตรฐานเพื่อคุ้มครองสิทธิของผู้ซื้อ มีป้ายติดราคาสินค้าตามที่กฎหมายกำหนดและมองเห็นชัดเจน มีการใช้ผลิตภัณฑ์ทดแทนที่ปลอดภัยต่อสุขภาพและย่อยสลายได้ตามธรรมชาติ
4. ด้านการมีส่วนร่วมของผู้ค้าและผู้ซื้อ เช่น ผู้ค้าแต่งกายสะอาดเรียบร้อย และใช้วาจาสุภาพผู้ประกอบอาหารแต่งกายสะอาด สวมหมวกและผ้ากันเปื้อนและต้องปฏิบัติให้ถูกสุขลักษณะในการใช้กรรมวิธีการปรุงประกอบและ จำหน่ายอาหาร จัดให้มีการฝึกอบรมผู้ค้าและผู้ช่วยค้าในตลาดในด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม/สุขภาพอนามัย จัดให้มีกิจกรรมภายในตลาดสำหรับผู้ค้าและผู้ซื้อ เช่น การออกกำลังกายการตรวจสุขภาพแก่ผู้ค้า

 

cr  @อภิวัฒน์ ธีระวาสน์