จังหวัดเชียงใหม่ จัดงานวันแรงงานแห่งชาติจังประจำปี 2561 ภายใต้ชื่อ “ร่วมบุญ ร่วมใจ แรงงานเชียงใหม่ปลอดภัย ต้านภัยยาเสพติด”


จังหวัดเชียงใหม่ จัดงานวันแรงงานแห่งชาติจังประจำปี 2561 ภายใต้ชื่อ “ร่วมบุญ ร่วมใจ แรงงานเชียงใหม่ปลอดภัย ต้านภัยยาเสพติด” โดยมีหน่วยงานภายรัฐและเอกชนร่วมกิจกรรมเพื่อสาธารณะประโยชน์จำนวนมาก

เมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม 2561 ที่ วัดโชติกุนสุวรรณาราม ตำบลช้างเผือก อําเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ นายปวิณ ชำนิประศาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธีเปิดวันแรงงานแห่งชาติจังหวัดเชียงใหม่ ประจำปี 2561 โดยสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมกับหน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงาน หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ เครือข่ายด้านแรงงานในพื้นที่และภาคเอกชน ร่วมกันขึ้น ภายใต้ชื่อ “ร่วมบุญ ร่วมใจ แรงงานเชียงใหม่ปลอดภัย ต้านภัยยาเสพติด” เพื่อให้นายจ้าง ลูกจ้าง ประชาชนทั่วไป และผู้ใช้แรงงาน ได้ร่วมกันทํากิจกรรมที่ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อสังคมนอกเหนือจากทําประโยชน์แก่เศรษฐกิจของประเทศ ทั้งยังช่วยรณรงค์ให้สังคมตระหนักถึงพิษภัยของ ยาเสพติด และสร้างจิตสํานึกในเรื่องความปลอดภัยในการทํางานให้เกิดขึ้นอีกด้วย

โดยกิจกรรมภายในงาน ประกอบด้วย การทำบุญทอดผ้าป่าเพื่อร่วมสมทบปัจจัย สร้างอาคารเรียนโรงเรียนบาลีสาธิตศึกษามหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตเชียงใหม่ ณ วัดโชติกุนสุวรรณาราม (วัดหมูบุ่น) โดยมีสถานประกอบกิจการ นายจ้าง ลูกจ้าง หน่วยงานภาครัฐ และหน่วยงานรัฐวิสาหกิจร่วมทําบุญ รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 41,4006 บาท ตลอดจน การออกโรงทานของหน่วยงานและสถานประกอบกิจการในจังหวัดเชียงใหม่ และการบริการตัดผมฟรีแก่ผู้ใช้แรงงานและผู้สูงอายุในชุมชน เป็นต้น

โอกาสนี้ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ได้มอบเกียรติบัตรพนักงานดีเด่น เนื่องในวันแรงงานแห่งชาติ ประจําปี 2561 จํานวน 33 คน , มอบใบประกาศเกียรติคุณแก่สตรีทํางานดีเด่น เนื่องในวันสตรีสากล ประจําปี 2561 จํานวน 9 คน และนางสุภาเพ็ญ ศิริมาตย์ รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดเชียงใหม่ รับมอบเงินบริจาค “แรงงานคนละ 9 บาท ช่วยกาชาด” มอบแก่สํานักงานเหล่ากาชาดจังหวัดเชียงใหม่ เพื่อนําไปใช้ในกิจกรรมของกาชาด จํานวน 70,024 บาท

ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ กล่าวว่า วันแรงงานแห่งชาติ เป็นวันสําคัญของผู้ใช้แรงงาน ซึ่งรัฐบาล ได้ตระหนักในความสําคัญของผู้ใช้แรงงาน จึงกําหนดให้วันที่ 1 พฤษภาคม ของทุกปีเป็นวันแรงงานแห่งชาติ และได้สนับสนุนให้มีการจัดงานวันแรงงานแห่งชาติขึ้น ทั้งในส่วนกลาง และส่วนภูมิภาค เพื่อให้ผู้ใช้แรงงานได้ร่วมกันทํากิจกรรมต่างๆ ซึ่งจะก่อให้เกิดความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างนายจ้าง ลูกจ้าง ตลอดจนทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง ผมขอชื่นชมและขอแสดงความยินดีกับพนักงานดีเด่นของทุกสถาน ประกอบกิจการ ที่ได้รับเกียรติบัตรในฐานะเป็นผู้ที่มีความประพฤติดี ขยันขันแข็งในการทํางาน มีความซื่อสัตย์สุจริต มีน้ำใจ และเป็นตัวอย่างที่ดีแก่เพื่อนร่วมงาน และขอแสดงความยินดีกับสตรีทุกท่านที่ได้รับใบประกาศเกียรติคุณในฐานะสตรี ทํางานดีเด่น ขอชื่นชมทุกกิจกรรมที่จัดขึ้นในวันนี้เป็นกิจกรรมที่ดี และมีประโยชน์ต่อสังคม ทั้งยังแสดงให้เห็นว่าพลังของผู้ใช้แรงงานเป็นพลังแห่งการสร้างสรรค์อย่างแท้จริง ผมขอให้ทุกฝ่ายได้ร่วมมือร่วมใจกันทํางาน มีความรักสามัคคีต่อกัน ในอันที่จะก่อให้เกิดผลดีต่อเศรษฐกิจของจังหวัดเชียงใหม่และประเทศชาติต่อไป

///////////////////////////
ณัฏฐ์ สินันตา / ส.ปชส.เชียงใหม่
1 พฤษภาคม 2561