ข่าวรัฐสภา ข่าวเชียงใหม่

คณะอนุกรรมการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศฯ ติดตามผลการดำเนินงานและความก้าวหน้าโครงการไทยนิยม ยั่งยืน ของจังหวัดเชียงใหม่

คณะอนุกรรมการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศฯ ติดตามผลการดำเนินงานและความก้าวหน้าโครงการไทยนิยม ยั่งยืน ของจังหวัดเชียงใหม่

เมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม 2561 เวลา 07.45 น. นายสกนธ์ สัจจานิตย์ สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ประธานคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน เข้าพบนายปวิณ ชำนิประศาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมด้วยส่วนราชการที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม เพื่อติดตามผลการดำเนินงานและความก้าวหน้าการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน ของจังหวัดเชียงใหม่ ที่ ห้องประชุม POC ชั้น 3 อาคารอำนวยการ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่

ทั้งนี้ จากข้อมูลการดำเนินการลงพื้นที่ ตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน ครั้งที่ 3 ของจังหวัดเชียงใหม่ ตั้งแต่วันที่ 11 – 30 เมษายนที่ผ่านมา มีผู้เข้าร่วมกิจกรรม 116,055 และมีตำบลที่เข้าร่วมกว่า 204 ตำบล 2,039 หมู่บ้าน และชุมชนในเขตเทศบาลกว่า 143 เขต โดยขณะนี้อยู่ระหว่างการลงพื้นที่ช่วงที่ 4 (สุดท้าย) ระหว่าง 1 – 20 พฤษภาคม 2561 นอกจากนี้ ยังมีการประชุมติดตามในเรื่องของการดำเนินโครงการมาตรการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ , สรุปความคืบหน้าโครงการตลาดประชารัฐ และโครงการไทยนิยม ยั่งยืน โดยกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ที่ร่วมกันหารือในที่ประชุมว่าควรมีแนวทางในการปรับปรุงแก้ไข ทั้งในเรื่องของการจัดทำงบประมาณ และนำข้อแนะนำความคิดเห็นไปปรับปรุงให้มีประสิทธิภาพและได้รับผลสำเร็จอย่างยั่งยืนต่อไป

////////////////////////////
นฤมล วรรณพริ้ง / ส.ปชส.เชียงใหม่
1 พฤษภาคม 2561