Reporter&Thai Army

พล.ต.ณัฐวุฒิ ชุณหะนันทน์ ผบ.พล.ร.7/ผบ.กกล.รส.จว.ล.พ., พ.อ.บรรณวัฒน์ พรหมจรรย์ รอง ผบ.กกล.รส.จว.ล.พ., พ.ท.สมนึก ธูปเทียน ผบ.ร.7 พัน.2/ผบ.ร้อย.รส.ที่ 2 (ร.7 พัน.2) และ มว.รส.ที่ 1 ร้อย.รส.ที่ 2 (ร.7 พัน.2) ร่วมกับ ช.3, รพ.ค่ายสุรศักดิ์มนตรี มทบ.32, จว.ล.ป.

เมื่อ 31 พ.ค.61, 1400 พล.ต.ณัฐวุฒิ ชุณหะนันทน์ ผบ.พล.ร.7/ผบ.กกล.รส.จว.ล.พ., พ.อ.บรรณวัฒน์ พรหมจรรย์ รอง ผบ.กกล.รส.จว.ล.พ., พ.ท.สมนึก ธูปเทียน ผบ.ร.7 พัน.2/ผบ.ร้อย.รส.ที่ 2 (ร.7 พัน.2) และ มว.รส.ที่ 1 ร้อย.รส.ที่ 2 (ร.7 พัน.2) ร่วมกับ ช.3, รพ.ค่ายสุรศักดิ์มนตรี มทบ.32, จว.ล.ป., อ.เวียงหนองล่อง, ทต.หนองยวง อ.เวียงหนองล่อง, หน.ส่วนราชการฯ, หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ, ผู้บริหาร อปท., ผู้บริหารสถานศึกษาฯ, กำนัน, ผญบ., ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา จว.ล.พ., วิทยาลัยเทคนิคลำพูน, ครูและ นร.รร.บ้านห้วยปันจ๊อย, รร.บ้านล้องเครือกวาว และประชาชนในพื้นที่ อ.เวียงหนองล่อง จว.ล.พ. เข้าร่วมพิธีส่งมอบโครงการซ่อมแซมปรับปรุงถนนเร่งด่วนตามนโยบายรัฐบาล และ คสช. ประจำปี 2560 โดยในพื้นที่ของ จว.ล.พ. ทภ.3 ได้มอบหมายให้ พล.พัฒนา 3 ช.3 รับผิดชอบดำเนินการซ่อมแซมปรับปรุงถนน จำนวน 1 เส้นทาง ในพื้นที่ บ.ร้องเครือกวาว ม.5 ต.หนองยวง อ.เวียงหนองล่อง จว.ล.พ. ขนาดกว้าง 6 ม. ยาว 2,405 ม. ซึ่งในปัจจุบันได้ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว มีราษฎรได้รับผลประโยชน์ฯ จำนวน 5 หมู่บ้าน รวม 1,716 ครัวเรือน โดยมี พล.ต.ณัฐวุฒิ ชุณหะนันทน์ ผบ.พล.ร.7/ผบ.กกล.รส.จว.ล.พ. ผู้แทน มทภ.3/ผบ.กกล.รส.ทภ.3 เป็นประธานพิธีฯ ส่งมอบพื้นที่ โครงการซ่อมปรับปรุงถนนเร่งด่วนตามนโยบายรัฐบาล และ คสช.ประจำปี 2560 ให้กับ นายอรรษิษฐ์ สัมพันธรัตน์ ผวจ.ล.พ. เป็นผู้รับมอบพื้นที่ฯ มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมฯ จำนวน 250 คน ในกิจกรรมฯ มีการออกหน่วยบริการประชาชนในพิธีส่งมอบโครงการฯ ดังนี้.-
1. การรักษาโรคด้วยการฝังเข็ม โดยชุดแพทย์แผนจีน รพ.ค่ายสุรศักดิ์มนตรี มทบ.32 จว.ล.ป. มีประชาชนเข้ารับการรักษาฯ จำนวน 62 ราย
2. ร.7 พัน.2 ทำพิซซ่า ให้บริการประชาชนภายในงานฯ
3. การบริการตัดผมชายและเสริมสวยหญิง โดย ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา จว.ล.พ. มีประชาชนเข้ารับการบริการฯ จำนวน 25 ราย
4. การบริการตรวจเช็คสภาพรถ จยย. โดย วิทยาลัยเทคนิคลำพูน มีประชาชนนำ จยย. มาตรวจเช็คฯ จำนวน 25 คัน

Comments are closed.