Reporter&Thai Army

กอ.รมน.จังหวัดสุโขทัย จัดโครงการเยาวชนร่วมปกป้องผืนป่าและทรัพยากรธรรมชาติ

กอ.รมน.จังหวัดสุโขทัย จัดโครงการเยาวชนร่วมปกป้องผืนป่าและทรัพยากรธรรมชาติ
วันนี้ 30 พฤษภาคม 2561 เวลา 13.30 น.นายพิพัฒน์ เอกภาพันธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัย มอบหมายให้ พ.อ.บุญประสิทธิ์ มีสอาด รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดสุโขทัย เป็นประธานเปิดโครงการเยาวชนร่วมปกป้องผืนป่าและทรัพยากรธรรมชาติ ณ หอประชุมวิทยาลัยสารพัดช่างสุโขทัย ต.บ้านกล้วย อ.เมืองสุโขทัย จ.สุโขทัย

โดยมีคณะครูอาจารย์และเยาวชนจากวิทยาลัยสารพัดช่างสุโขทัยเข้าร่วมโครงการจำนวน 150 คน ทั้งนี้เพื่อปลุกจิตสำนึกภาคประชาชนเน้นกลุ่มเยาวชนให้เข้าใจพื้นฐานในการปกป้องอนุรักษ์ป่าไม้และทรัพยากรธรรมชาติรวมทั้งสิ่งแวดล้อมเพื่อให้เกิดการดูแลรักษาด้วยตนเองได้อย่างต่อเนื่องและยังยืนตามนโยบายของรัฐบาล โดยวิทยากร จากสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 4 ตาก ได้บรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับการป้องกัน และอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติด้านไม้ และได้มอบเกียรติบัตรให้แก่นักเรียนผู้เข้ารับการอบรมโครงการเยาวชนร่วมปกป้องผืนป่าและทรัพยากรธรรมชาติ ครั้งนี้ด้วย

Comments are closed.