Uncategorized

โรงพยาบาลมิชชั่นภูเก็ต จัดกิจกรรมวันงดสูบบุหรี่โลก “บุหรี่ตัวร้ายทำลายหัวใจTobacco Break Heart”

โรงพยาบาลมิชชั่นภูเก็ต จัดกิจกรรมวันงดสูบบุหรี่โลก “บุหรี่ตัวร้ายทำลายหัวใจTobacco Break Heart”

31 พฤษภาคม 2561 เวลา 08 00 บริเวณด้านหน้าตึกผู้ป่วยนอก ดร.สมชาย ณ นคร ผู้ช่วยผู้อำนวยการ โรงพยาบาลมิชชั่นภูเก็ต เป็นประธานในพิธี เปิดกิจกรรม วันงดสูบบุหรี่โลก ประจำปี 2561 ภายใต้คำขวัญ “บุหรี่ตัวร้าย ทำลายหัวใจ Tobacco Break Heart” โดยในกิจกรรม มีคุณนพพรรษ อุดมทรัพย์ พยาบาลวิชาชีพหน่วยส่งเสริมสุขภาพ
มาบอกเล่า ประสบการณ์ และพิษภัยของบุหรี่และนอกจากนี้มีกิจกรรมนิทรรศการ ตอบคำถามแจกรางวัลแก่เจ้าหน้าที่ ประชาชนที่มาร่วมพร้อมเดินรณรงค์ การไม่สูบบุหรี่ภายในโรงพยาบาลอีกด้วย

ทางด้าน ดร.สมชายฯกล่าวว่าแต่ละปีจะกำหนดประเด็นการรณรงค์ เพื่อสร้างความตระหนัก ถึงอันตรายและความสูญเสียทั้งสุขภาพ เศรษฐกิจ และสังคมที่เกิดจากการสูบบุหรี่ โดยรณรงค์ให้ประชาชนลดการบริโภคยาสูบ สร้างค่านิยมในการไม่สูบบุหรี่แก่ประชาชนและเยาวชน เพื่อคุณภาพชีวิตคนไทย ซึ่งโรงพยาบาลได้เล็งเห็นความสำคัญ โดยจัดกิจกรรมเพื่อการรณรงค์ลด เลิกบุหรี่ ให้ความรู้ความเข้าใจถึงพิษภัย และโทษของบุหรี่ และสร้างกระแสตื่นตัวให้ประชาชนทั่วไปและกลุ่มเสี่ยง ได้ตระหนักถึงภัยคุกคามจากบุหรี่อย่างถูกต้องและเหมาะสม

การสูบบุหรี่เป็นพฤติกรรมที่พบเห็นได้ในทุกสังคม ตั้งแต่วัยรุ่นเป็นต้นไปจนถึงวัยผู้ใหญ่ และวัยสูงอายุ พฤติกรรมของการสูบบุหรี่ส่วนใหญ่จะเริ่มต้นจากวัยรุ่น โดยเฉพาะในกลุ่มเพื่อน ซึ่งจะนำไปสู่การมีพฤติกรรมของ การเสพติดบุหรี่เป็นนิสัย และต่อเนื่องไปยังวัยผู้ใหญ่ ในการรณรงค์เพื่อควบคุมการบริโภคยาสูบ มุ่งให้มีการลดละเลิกการสูบบุหรี่ เนื่องจากการงด บริโภคยาสูบหรือการหยุดสูบบุหรี่ จะทำให้อัตราการเสียชีวิตจากโรคที่เกี่ยวข้องกับการบริโภค ยาสูบหรือการสูบบุหรี่ลดลงได้ สุขภาพอนามัยและคุณภาพชีวิตของผู้ที่เลิกสูบบุหรี่และของผู้อื่นในสังคมดีขึ้นลดค่าใช้จ่ายของครอบครัวและประเทศชาติในการดูแลรักษาพยาบาลผู้ป่วย ที่มีสาเหตุแห่งความเจ็บป่วยจากการบริโภคยาสูบ หรือการสูบบุหรี่ องค์การอนามัยโลก (w H o)ได้ให้ความสำคัญและสนับสนุนการควบคุมการบริโภคยาสูบหรือการเลิกสูบบุหรี่ มาอย่างต่อเนื่อง โดยจัดให้มี วันงดสูบบุหรี่โลก ขึ้นโดยกำหนดให้วันที่ 31 พฤษภาคมของทุกปี เป็นวันงดสูบบุหรี่โลก โดยในปีนี้ ได้ให้คำขวัญว่า “บุหรี่ตัวร้าย ทำลายหัวใจ Tobacco Break Heart”
โดยให้ความสำคัญต่อการปกป้องเด็กและสตรี กลายเป็นเหยื่อของอุตสาหกรรมบุหรี่ รวมทั้งปกป้องสิทธิ์การมีสุขภาพที่ดีของผู้ที่ไม่สูบบุหรี่ แต่ได้รับผลกระทบจากการสูบบุหรี่ของบุคคลอื่น

 

ชัยมงคล สุวรรณวงค์ /จ.ภูเก็ต

Comments are closed.