Uncategorized

☆ข่าวแพร่☆ ☆โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลสะเอียบติวเข้มป้องกันโรคไข้เลือดออก☆

☆ข่าวแพร่☆
☆โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลสะเอียบติวเข้มป้องกันโรคไข้เลือดออก☆
☆วันนี้เวลา๐๘.๓๐น.ของวันที่๑ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๑ นายสมบัติ สลักหล่าย ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลสะเอียบ เรียกอสม.ประจำหมู่บ้านในเขตรับผิดชอบของ๔หมู่บ้านของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลสะเอียบ วันนี้มีนายบุญธรรม
ขันทะบุตร ประธานอสม.ตำบลสะเอียบเป็นประธานเปิดการประชุมของอสม.ประจำเดือน มิถุนายน เนื่องจากสถานการณ์ปัจจุบันนี้โรคไข้เลือดออกกำลังระบาดในเขตอำเภอสอง ตำบลบ้านกลางและมีผู้ป่วยจำนวนปัจจุบันนี้จำนวน ๖รายในตำบลสะเอียบกำลังรอผลการตรวจจำนวน๒ราย ในวันนี้ทางอำเภอสองจะรณรงค์การป้องโรคไข้เลือดออกทั่วทั้งอำเภอสอง โดยในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลสะเอียบมีการรณรงค์อย่างพร้อมเพียงกันโดยให้อสม.ที่ดูแลในเขตรับผิดชอบของตัวเองออกปฎิบัติพร้อมกันและปฎิบัติหน้าที่อย่างความเป็นจริงโดยการปฎิบัติงานจะมีกรมบัญชีกลางมาตรวจสอบอสม.โดยตรงและการรายงานผลการปฎิบัติงานของอสม.จะต้องส่งรายงานประจำเดือนภายในวันที่๑๐ของทุกเดือนเพื่อเป็นการติวเข็มในการปฎิงานจริง ส่วนทางหมู่บ้านที่โรงพยาบาลส่งเสริมภาพตำบลสะเอียบรับผิดชอบดูแลมี บ้านดอนชัยหมู่ที่๑ บ้านแม่เต้นหมู่ที่๕ บ้านดอนแก้ว หมู่ที่๖ บ้านดอนชัยสักทองหมู่ที่๙ มีอสม.ที่ปฎิบัติงานของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลสะเอียบจำนวน ๑๑๒ คนรวมอสม.จิตอาสาอีกที่รับผิดชอบดูแลในเขตโรงงานการผลิตสุรา วัด โรงเรียน บ้านที่ไม่มีคนอยู่
ณัฐปคัลภ์ ศรีคำภา ผู้สื่อข่าวรอบรั้วภูธรช่อง๑๓สยามไทยรายงานจากจังหวัดแพร่