ขอเชิญ. ร่วมเป็นเจ้าภาพ ทอดผ้าป่าสามัคคีเพื่อ การศึกษา เพื่อสมทบทุนปูกระเบื้อ. ใต้อาคารเรียน


ในนาม.ศิษย์เก่า.ร.ร.เบญจมรชูทิศ .ภาคกลาง
(ชมรม. บ.ม. นศ. ภาคกลาง. )

ขอเชิญ. ร่วมเป็นเจ้าภาพ
ทอดผ้าป่าสามัคคีเพื่อ การศึกษา
เพื่อสมทบทุนปูกระเบื้อ. ใต้อาคารเรียน
ใช้เป็นที่ประชุม. และ. จัดกิจกรรม.

ณ. โรงเรียนสามัคคีวิทยา.(เชื้อผู้ดีอุปถัมภ์.)
ต.คลองข่อย. อ.ปากเกร็ด. นนทบุรี.
เวลา. 10:00. น. เป็นต้นไป.ครับ.

วันศุกรที่. 2. มีนาคม. 2561.
ในนาม. นายสุนทร. เกิดสุข.
บ/ช. ธนาคารกรุงไทย.
# 697-0-15370-3.
ขอบคุณครับ.