ข่าวประชาสัมพันธ์

เรียน ผู้อำนวยการสถานี หัวหน้าสถานี นายสถานีวิทยุกระจายเสียง ผู้ดำเนินการวิทยุชุมชนและสื่อมวลชนทุกท่าน

เรียน ผู้อำนวยการสถานี หัวหน้าสถานี นายสถานีวิทยุกระจายเสียง ผู้ดำเนินการวิทยุชุมชนและสื่อมวลชนทุกท่าน
ด้วย สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงใหม่ ได้จัดทำสปอตวิทยุการแก้ไขปัญหาหมอกควันและไฟป่าจังหวัดเชียงใหม่ตามโครงการควบคุมและแก้ไขปัญหามลพิษทางอากาศ ประจำปี 2561 จำนวน 3 สปอต
เพื่อให้การประชาสัมพันธ์เป็นไปอย่างกว้างขวาง จึงขอความอนุเคราะห์จากท่านพิจารณาเผยแพร่สปอตวิทยุดังกล่าว และข้อความประชาสัมพันธ์ที่แนบมาพร้อมนี้ตามที่เห็นเหมาะสม และขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้