Reporter&Thai Army ข่าว ร้อยเอ็ด ข่าวกระแสสังคม ข่าวรอบรั้วภูธร ทุกข์ร้อนชาวบ้าน

ทหาร กกล.รส.จว.ร.อ.ร่วมติดตามการแก้ไขปัญหาการฝังกลบขยะและการบริหารจัดการขยะอ.ธวัชบุรีให้ขยะเป็นศูนย์(0)/สมนึก-บพิตร/รายงาน/0817082129–

ทหาร กกล.รส.จว.ร.อ.ร่วมติดตามการแก้ไขปัญหาการฝังกลบขยะและการบริหารจัดการขยะอ.ธวัชบุรีให้ขยะเป็นศูนย์(0)

/สมนึก-บพิตร/รายงาน/0817082129–

วันที่ 1 มีนาคม 2562 เวลา 08.30 น. บริเวณบ่อทิ้งขยะ ต.นิเวศน์ อ.ธวัชบุรี จ.ร้อยเอ็ด กองกำลังรักษาความสงบเรียบร้อยจังหวัดร้อยเอ็ด ร่วมติดตามการแก้ไขปัญหากลิ่นเหม็น จากการฝังกลบขยะและการบริหารจัดการขยะของ ทต.บ้านนิเวศน์ ,ทต.นิเวศน์ และ ทต.อุ่มเม้า โดย มี นายเลิศบุศย์ กองทอง รองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด พร้อมด้วยส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ลงพื้นตรวจสอบ

ผลการตรวจสอบพบว่าเทศบาลตำบลบ้านนิเวศน์ ได้ดำเนินการปิดประกาศรอบบริเวณบ่อขยะ เพื่อสร้างการรับรู้แจ้งปิดบ่อขยะ เป็นการถาวรตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2562 เป็นต้นไป และห้ามนำขยะมาทิ้งที่บ่อขยะดังกล่าว เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ในส่วนการฝังกลบขยะ องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ดจะนำเครื่องจักร เข้าดำเนินการในวันพุธ ที่ 6 มีนาคม 2562

ทั้งนี้ นายเลิศบุศย์ กองทอง รองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด ได้สั่งการแก้ไขปัญหาเพิ่มเติม ดังนี้
1. ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ประชาสัมพันธ์และขอความร่วมมือประชาชนไม่ให้นำขยะมาทิ้งที่บ่อขยะ
2. ให้อำเภอธวัชบุรีควบคุมกำกับดูแลการดำเนินฝังกลบขยะในทุกขั้นตอนพร้อมทั้งจัดโครงการจิตอาสา เพื่อร่วมมือกันกำจัดขยะก่อนถึงบ่อขยะ และให้อำเภอแจ้งในที่ประชุมกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน เพื่อประชาสัมพันธ์สร้างจิตสำนึกเรื่องการบริหารจัดการขยะแก่ประชาชน

3. มอบหมายให้ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดร้อยเอ็ดเชิญทุกหน่วยงานที่นำขยะมาทิ้งที่บริเวณบ่อขยะ มาประชุมหารือ เพื่อสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับการบริหารจัดการบ่อขยะและจัดการขยะตั้งแต่ต้นทางให้ได้โดยเร็ว

—///—สมนึก บุญศรี-บพิตร จำปา/ร้อยเอ็ด/0817082129-ข่าว
CR:ศูนย์ประชาสัมพันธ์มณฑลทหารบกที่ 27 -ภาพ