Uncategorized ข่าว ร้อยเอ็ด ข่าวรอบรั้วภูธร

ร้อยเอ็ด เข้ม โครงการรักษ์ชีวิตรักษ์สาเกตรวมใจเป็นเขตหมวกนิรภัย๑๐๐% จังหวัดร้อยเอ็ดHELMET๑๐๐%โดยเริ่ม 1 เมษายนเป็นต้นไป/สมนึก-บพิตร/ร้อยเอ็ด/รายงาน/0817082129

ร้อยเอ็ด เข้ม โครงการรักษ์ชีวิตรักษ์สาเกตรวมใจเป็นเขตหมวกนิรภัย ๑๐๐%จังหวัดร้อยเอ็ดHELMET๑๐๐% โดยเริ่ม 1 เมษายนเป็นต้นไป
/สมนึก-บพิตร/ร้อยเอ็ด/รายงาน/0817082129-

รักษ์ชีวิตรวมใจเป็นเขตนิรภัย HELMET๑๐๐%

เมื่อเช้าวันจันทร์ที่ 1 เมษายน 2562 เวลา 8.30 นณ ลานหน้าศาลากลางจังหวัดร้อยเอ็ดนายวันชัย คงเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธานเปิดโครงการรักษ์ชีวิตรักษ์สาเกต รวมใจเป็นเขตหมวกนิรภัย ๑๐๐% ของส่วนราชการจังหวัดร้อยเอ็ด HELMET๑๐๐% โดยการดำเนินงานของนายชำนาญ ชื่นตา ปลัดจังหวัดร้อยเอ็ดและคณะ เป้าหมาย ให้ปี 2554 ถึง 2563 เป็นทศวรรษแห่งความปลอดภัยทางถนน

นายชำนาญ ชื่นตา ปลัดจังหวัดร้อยเอ็ด กล่าวรายงานว่า.-จากการทบทวนด้านความปลอดภัยทางถนน ทั้งในระดับนานาชาติระดับภูมิภาคอาเซียน จะเห็นว่าทั่วโลกให้ความสำคัญ กับปัญหาด้านความปลอดภัย ในการใช้รถใช้ถนน เป็นอย่างมากกำหนดเป้าหมายลดอัตราการเสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนนลงร้อยละ 50 ภายในปีพ. ศ. 2554-2563 และยังได้ตกลง ประกาศให้การสร้างความปลอดภัย ทางถนนเป็นวาระแห่งชาติ ให้ปีพ.ศ 2554 ถึง 2563 เป็นทศวรรษ แห่งความปลอดภัยทางถนน

โดยให้ศูนย์อำนวยการ ปลอดภัยทางถนนหรือจัดทำแผนปฏิบัติการ ซึ่งมาตรการที่สำคัญ ในการรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนคือมาตรการ 1 ร 2 ส 3 ข 4 ม หรือ 10 รสขม ซึ่งได้ดำเนินมาตรการดังกล่าวมาแล้วอย่างเข้มข้นและต่อเนื่อง โดยปัจจัยหรือสาเหตุหลักของการสูญเสียชีวิตและการบาดเจ็บ มาจากรถจักรยานยนต์ เพื่อเป็นการดำเนินการตาม นโยบายของรัฐบาล เพื่อเป็นจุดเริ่มต้นและนำไปสู่พฤติกรรมการใช้รถใช้ถนน ปลูกฝังวินัยจราจร อันนำไปสู่การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการใช้รถใช้ถนน ที่มีความปลอดภัยลดความสูญเสียทั้งชีวิตและทรัพย์สิน

โดยเพิ่มอัตราการสวมหมวกนิรภัย ของบุคลากรที่ปฏิบัติหน้าที่ ในบริเวณศาลากลางจังหวัดร้อยเอ็ด


จึงได้จัดทำโครงการรักษ์ชีวิต รักษสาเกต รวมใจเป็นเขตหมวกนิรภัย ๑๐๐% จังหวัดร้อยเอ็ด HELMET๑๐๐% โดยแบ่งการดำเนินการเป็น 2 ระยะโดยระยะแรกเป็นการประชาสัมพันธ์ตักเตือนระหว่างวันที่ 1 กุมภาพันธ์ถึง 31 มีนาคม 2562 ส่วนระยะที่ 2 เป็นการบังคับใช้กฎหมาย เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2562 เป็นต้นไป

นายวันชัย คงเกษม ประธานกล่าวว่า.-โครงการรักษ์ชีวิต รักษสาเกต รวมใจเป็นเขตหมวกนิรภัย ๑๐๐% จังหวัดร้อยเอ็ด HELMET๑๐๐% นี้นับว่าเป็นการดำเนินการตามนโยบายของรัฐบาล ที่จะต้องเป็นแบบอย่างที่ดี ให้แก่ส่วนราชการ องค์กร ภาคประชาชน ก่อให้เกิดภาพลักษณ์ที่ดีต่อผู้พบเห็น และเพื่อให้มีการบังคับใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัดและต่อเนื่อง เพิ่มวินัยจราจร และก่อให้เกิดการบอกต่อในสังคมจังหวัดร้อยเอ็ที่ดีและปลอดภัยต่อไป

—///—สมนึก บุญศรี-บพิตร จำปา/ร้อยเอ็ด/รายงาน/0817082129-