จังหวัดนครสวรรค์ โครงการ กำจัดผักตบชวาในหนองน้ำทรง (คลองสวย น้ำใส คนไทยมีความสุข)


ผู้สื่อข่าวรายงานว่า บริเวณวัดน้ำทรง หมู่ที่ 10 ตำบลน้ำทรง อำเภอพยุหะคีรี จังหวัดนครสวรรค์ ได้จัดโครงการ กำจัดผักตบชวาในหนองน้ำทรง (คลองสวย น้ำใส คนไทยมีความสุข)
องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำทรง โดย นายสุนทร สุขเรือง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำทรง ได้จัดทำโครงการคลองสวย น้ำใส คนไทยมีความสุข บริเวณหมู่ที่ 2-3-4 และหมู่ที่ 10 ตำบลน้ำทรง หนองน้ำทรง เป็นหนองน้ำขนาดใหญ่ มีเนื้อที่ทั้งหมด 1,055 ไร่ ครอบคลุม จำนวน 4 หมู่บ้าน เนื่องจากเป็นหนองน้ำขนาดใหญ่ประชาชนในพื้นที่จึงได้อาศัยน้ำจากหนองน้ำทรง มาใช้เพื่อเป็นการบริโภค อุปโภค ทำการเกษตรและเป็นแหล่งอาหาร แต่สภาพหนองน้ำทรง ในปัจจุบันยังมีปริมาณผักตบชวาและวัชพืชประมาณ 400 ไร่ ซึ่งกีดขวางทางน้ำทำให้ระบบการระบายน้ำไม่สะดวก ทางองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำทรง จึงดำเนินการกำจัดผักตบชวาและวัชพืชที่กีดขวางทางน้ำ เพื่อเปิดทางน้ำให้ไหลสะดวกมากยิ่งขึ้น โดยได้รับการสนับสนุนเครื่องจักรกล รถแบ็คโฮ เรือกำจัดผักตบชวา จากหน่วยงานต่างๆ อำเภอพยุหะคีรี องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์ สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดนครสวรรค์ สำนักงานพัฒนาและบำรุงรักษาทางน้ำที่ 2
โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้เกิดการปรับปรุงสภาพแหล่งน้ำสาธารณะในพื้นที่ให้ประชาชนสามารถได้ใช้ประโยชน์ได้ทุกฤดูกาล และ ปลุกจิตสำนึกให้ประชาชน และทุกภาคส่วนได้ตระหนักถึงความจำเป็นที่จะต้องมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ บำรุงรักษาและพิจารณาใช้ประโยชน์จากแหล่งน้ำต่างๆอย่างเหมาะสม และในอนาคตจะเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สวยงามอีกแหล่งหนึ่งของจังหวัดนครสวรรค์ ซึ่งในโครงการนี้ได้รับเกียรติจาก นายธนาคม จงจิระ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ นางอุษณี จงจิระ นายกเหล่ากาชาดนครสวรรค์ นายประทีป ศิลปเทศ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ ว่าที่ร้อยตรีปรีชา พลับน้อย นายอำเภอพยุหะคีรี หัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมในพิธี //// อัมพณ จับศรทิพย์ รายงาน 0619525644 ////