ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสเป็นประธานพิธีปิดโครงการสนับสนุนป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดประจำปี 2561″ค่ายลูกชายนายอำเภอ รุ่นที่ 2″


ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสเป็นประธานพิธีปิดโครงการสนับสนุนป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดประจำปี 2561″ค่ายลูกชายนายอำเภอ รุ่นที่ 2″
ณ กองร้อยตำรวจตระเวนชายแดนที่ 447 บ้านเจาะวา อำเภอสุไหงปาดี จังหวัดนราธิวาส นายสุรพร พร้อมมูล ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส เป็นประธานในพิธีปิดโครงการสนับสนุนป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดประจำปี 2561″ค่ายลูกชายนายอำเภอ รุ่นที่ 2″ โดยมี นายรุ่งเรือง ธิมาบุตร นายอำเภอสุไหงปาดี ผู้นำศาสนา เจ้าหน้าที่ทุกหน่วยงาน กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และผู้ปกครองร่วมในโครงการ
โครงการสนับสนุนป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดประจำปี 2561″ค่ายลูกชายนายอำเภอ รุ่นที่ 2″จัดขึ้นเพื่อให้เยาวชนได้ตระหนักถึงพิษภัยของยาเสพติดทุกชนิด เช่น ยาบ้า ยาไอซ์ เฮโรอีน น้ำกระท่อม ซึ่งถือว่าเป็นภัยคุกคามต่อหมู่บ้าน ต่อสังคม โดยเฉพาะกับบุตรหลาน ซึ่งเป็นอนาคตของชาติและเป็นการดำเนินการตามนโยบายของรัฐบาลในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดซึ่งศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดอำเภอสุไหงปาดีได้ดำเนินการประกอบด้วยการป้องกัน รณรงค์ สำรวจข้อมูลของประชาชนในพื้นที่โดยการรณรงค์ตามโครงการเคาะประตูบ้านต้านภัยยาเสพติดในทุกชุมชน ทุกหมู่บ้าน โดยยึดหลักการบังคับใช้กฎหมายกับผู้ค้ายาเสพติดอย่างจริงจังภายใต้กรอบของกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ด้านการบำบัด โดยการนำผู้ที่เสพยาเสพติดเข้ารับการบำบัดรักษาซึ่งใช้กระบวนการทางสังคม (ศาสนบำบัด) ที่ได้ทำการบำบัดเสร็จไปแล้วหลายรุ่น
ซึ่งในวันนี้ศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดอำเภอสุไหงปาดีได้จัดทำโครงการสนับสนุนป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดประจำปี 2561″ค่ายลูกชายนายอำเภอ รุ่นที่ 2″ระหว่างวันที่ 20 เมษายน ถึง 2 พฤษภาคม 2561 เพื่อเปิดโอกาสให้เยาวชนได้กลับตัวเป็นคนดีของสังคม ในการจัดโครงการครั้งนี้ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ ซึ่งในพื้นที่อำเภอสุไหงปาดีมีผู้เข้ารับการบำบัดทั้งสิ้น จำนวน 104 คน พร้อมมอบเกียรติบัตรและผู้เข้ารับการบำบัดจะไม่มีประวัติ เมื่อรักษาหายแล้วสามารถเรียนต่อได้ ประกอบอาชีพได้อีกด้วย
/////////////////////////////////////////////////////////

ข่าว/กรียา/นราธิวาส