Uncategorized

ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 12 เปิดคลินิกหมอครอบครัวประชาภิรมย์ ให้บริการตรวจรักษาโรคทั่วไป โดยทีมแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัวและสหวิชาชีพ

ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 12 เปิดคลินิกหมอครอบครัวประชาภิรมย์ ให้บริการตรวจรักษาโรคทั่วไป โดยทีมแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัวและสหวิชาชีพ

ณ ศูนย์สุขภาพชุมชนเมืองประชาภิรมย์ โรงเรียนเทศบาล 5 ต.บางนาค อ.เมือง จ.นราธิวาส นายแพทย์เจษฎา ฉายคุณรัฐ ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 12 เป็นประธานเปิดคลินิกหมอครอบครัวประชาภิรมย์ เครือข่ายโรงพยาบาลนราธิวาสราชนครินทร์ โดยมี นายแพทย์สาธิต ทิมขำ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนราธิวาส, นายแพทย์วิชัย วิเชียรวัฒนชัย ผู้อำนวยการโรงพยาบาลนราธิวาสราชนครินทร์, นายนายยะห์ยา ปะนาฆอ นายอำเภอเมืองนราธิวาส, นายธนาวิทย์ ไชยานุพงศ์ นายกเทศมนตรีเมืองนราธิวาส ฉก.นย.33 แพทย์ พยาบาล เจ้าหน้าที่สาธารณสุข ผู้นำชุมชน อสม. และผู้ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมในพิธีเปิด สำหรับคลินิกหมอครอบครัวประชาภิรมย์ เครือข่ายโรงพยาบาลนราธิวาสราชนครินทร์ เดิมตั้งอยู่ภายในวัดประชาภิรมย์ เปิดให้บริการตั้งแต่วันที่ 6 ธันวาคม 2554 ในชื่อศูนย์สุขภาพชุมชนเมืองวัดประชาภิรมย์ รับผิดชอบ 9 ชุมชน มีประชากรในความดูแลทั้งสิ้น 8,000 คน ต่อมาเมื่อกระทรวงสาธารณสุข ได้กำหนดนโยบายปฏิรูประบบสุขภาพด้านปฐมภูมิ จึงได้ยกระดับเป็นคลินิกหมอครอบครัวประชาภิรมย์ ซึ่งปัจจุบันนี้ทางเทศบาลเมืองนราธิวาสได้สนับสนุนอาคารและสถานที่แห่งใหม่นี้เป็นคลินิกหมอครอบครัวประชาภิรมย์

เครือข่ายโรงพยาบาลนราธิวาสราชนครินทร์ โดยมีทีมแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัวและสหวิชาชีพ ให้บริการตรวจรักษาโรคทั่วไป บริการทันตกรรม คลินิกสุขภาพเด็กดี งานกายภาพบำบัดฟื้นฟูสุขภาพ บริการแพทย์แผนไทย เยี่ยมบ้านผู้สูงอายุติดบ้านติดเตียง ผู้พิการ และมีระบบส่งต่อระหว่างคลินิกหมอครอบครัวกับโรงพยาบาลนราธิวาสราชนครินทร์ พร้อมทั้งเชื่อมโยงข้อมูลในระบบสารสนเทศเดียวกัน ตามแนวคิด บริการทุกคน ทุกอย่าง ทุกที่ ทุกเวลา

ด้วยเทคโนโลยี ส่งผลให้ประชาชนได้รับบริการที่สะดวก รวดเร็ว และเท่าเทียม ประหยัดค่าใช้จ่ายในการเดินทาง ประชาชนทุกกลุ่มวัยได้รับบริการด้านส่งเสริม ป้องกัน รักษาและฟื้นฟูจากสหวิชาชีพ ทำให้ประชาชนสุขภาพดี “ประชาชนอุ่นใจ มีญาติทั่วไทยเป็นทีมหมอครอบครัว”


////////////////////////////////////////////////////////////////ข่าว/กรียา/นราธิวาส