ร้อยเอ็ดนางสาวศันสนีย์ ทาสม ผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชน เขตตรวจที่ 12คัดเลือกหมู่บ้านสารสนเทศเพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนและพัฒนาคุณภาพชีวิตตำบลต้นแบบเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตปี2562/ชมรมสื่อออนไลน์IT/nuk/0817082129-


ร้อยเอ็ดนางสาวศันสนีย์ ทาสม ผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชน เขตตรวจที่ 12คัดเลือกหมู่บ้านสารสนเทศเพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนและพัฒนาคุณภาพชีวิตตำบลต้นแบบเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตปี2562

/ชมรมสื่อออนไลน์IT/nuk/0817082129-

วันนี้ 1 มิถุนายน 2562 เวลา 09.00น. ณ ศาลาเอนกประสงค์ บ้านภูเขาทอง หมู่ที่9 ตำบลคำพอุง อ.โพธิ์ชัย จังหวัดร้อยเอ็ด นายวันชัย คงเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด มอบหมายให้ นายดิเรก ธรรมฤทธิ์ พัฒนาการจังหวัดร้อยเอ็ด ต้อนรับ คณะกรรมการคัดเลือกหมู่บ้านสารสนเทศเพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนและพัฒนาคุณภาพชีวิตและการจัดทำสารสนเทศตำบลต้นแบบเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตปี2562 ระดับเขตตรวจฯโดยมีนางสาวศันสนีย์ ทาสม ผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชน เขตตรวจที่ 12 พร้อมคณะกรรมการร่วมคัดเลือกประกวด

กิจกรรมในครั้งนี้ โดยมีนายวิชิต ศีลพันธ์ นายอำเภอโพธิ์ชัย หัวหน้าส่วนราชการ ผู้นำท้องที่และผู้นำท้องถิ่นให้การต้อนรับพร้อมให้ข้อมูลต่อคณะกรรมการ ทั้งนี้คณะกรรมการได้ซักถามในประเด็นข้อสงสัย และทิศทางการพัฒนาต่อผู้นำระดับตำบลและผู้นำชุมชน โดยบ้านภูเขาทอง หมู่ที่9 ต.คำพอุง อ.โพธิ์ชัย จ.ร้อยเอ็ด เป็นหมู่บ้านเป้าหมาย และตำบลคำพอุง

/ชมรมสื่อออนไลน์IT/ชสอท.:MOITCr.
สมนึก บุญศรี-ประธานฯ/0817082129-