จิตอาสาจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมกิจกรรม Big Cleaning Day เพื่อเพิ่มความชุ่มชื่นและลดมลพิษในอากาศ และต้อนรับเทศกาลสงกรานต์ โดยขอความร่วมมือชาวเชียงใหม่ช่วยกันรดน้ำต้นไม้บริเวณรอบๆที่อยู่อาศัย ซึ่งจะเป็นการช่วยลดปริมาณฝุ่นละอองได้อีกทางหนึ่ง


เมื่อวันที่ 3 เมษายน 2561 เวลา 08.30 น. นายปวิณ ชำนิประศาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ นำหัวหน้าส่วนราชการ ทหาร ตำรวจ และจิตอาสาชาวจังหวัดเชียงใหม่ ตามแนวพระราชดำริ “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” กว่า 300 คน ร่วมกิจกรรม Big Cleaning day ล้างทำความสะอาดถนน เพื่อเป็นการลดฝุ่นละลองและเพิ่มความชุ่มชื้นในอากาศ บริเวณศูนย์ราชการจังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งเป็นการแสดงออกถึงความร่วมมือร่วมใจของทุกภาคส่วน ทั้งองค์กรภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคการศึกษา องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และประชาชนชาวเชียงใหม่ ในการรักษาความสะอาดเรียบร้อยของบ้านเมืองเนื่องในประเพณี “ปี๋ใหม่เมือง” และลดมลพิษจากฝุ่นละออง สร้างความชุ่มชื้นในอากาศ แก้ปัญหามลพิษหมอกควัน เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาหมอกควันไฟป่า และลดมลพิษในอากาศไม่ให้ส่งผลกระทบและเป็นอันตรายต่อประชาชนในตัวเมืองเชียงใหม่

นอกจากนี้ ยังมีการทำความสะอาดถนน เก็บเศษขยะ และฉีดพ่นละอองน้ำ เพื่อสร้างความชุ่มชื้นในอากาศและลดหมอกควันมลพิษอีกด้วย ซึ่งได้มีการปล่อยขบวนรถทำความสะอาด ประกอบด้วย รถบรรทุกน้ำจาก มณฑลทหารบกที่ 33 , องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ , เทศบาลนครเชียงใหม่ , เทศบาลแม่เหียะ , เทศบาลหนองหอย , เทศบาลตำบลสุเทพ , เทศบาลตำบลหนองจ๊อม , เทศบาลตำบลฟ้าฮ่าม , เทศบาลตำบลท่าศาลา , เทศบาลตำบลช้างเผือก , องค์การบริหารส่วนตำบลช้างเผือก , องค์การบริหารส่วนตำบลดอนแก้ว , ศูนย์ ปภ. เขต 10 ลำปาง , แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 2 , ชลประทานที่ 1 , อุตสาหกรรมจังหวัดเชียงใหม่ และสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเชียงใหม่ รวมจำนวนทั้งหมดกว่า 20 คัน

โอกาสนี้ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ได้กล่าวขอบคุณหัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัดเชียงใหม่ ทุกส่วนราชการ และจิตอาสา ในการร่วมกิจกรรม จิตอาสาทำดีด้วยหัวใจ ในวันนี้มุ่งเน้นในการกำจัดเศษใบไม้ใบหญ้า เพื่อเป็นการควบคุมป้องกันไม่เกิดการลุกไหม้เกิดควันไฟ ทำให้เกิดฝุ่นละอองขนาดเล็กมีผลกระทบต่อสุขภาพ ยังเป็นการเตรียมการรับปีใหม่เมือง ขอเชิญชวนประชาชนทุกคนแต่งกายชุดเมืองตลอดทั้งเดือนเมษายน เพื่อเป็นการอนุรักษ์วัฒนธรรมของคนล้านนาอีกด้วย
///////////////////////////////////////
ณัฏฐ์ สินันตา / ส.ปชส.เชียงใหม่
3 เมษายน 2561