สันติสุขแดนใต้

ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช ชั้น 5 (ห้องเล็ก) นายชำนาญ เอียดแก้ว รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช

วันที่ 3 พฤษภาคม 2561 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช ชั้น 5 (ห้องเล็ก) นายชำนาญ เอียดแก้ว รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช รักษาราชการแทนปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติหน้าที่นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช นายมนูญ ศิริธรรม รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช พร้อมด้วยนายวราวุธ หมีเฟื่อง ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เจ้าหน้าที่กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม และผู้เกี่ยวข้อง ร่วมประชุมประเมินผลการจัดงานโครงการจัดงานประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2561 ณ วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร
โดยนายสุธรรม ขยันต์เกียรติ ประธานชมรมรักบ้านเกิด และนายวันพระ สืบสกุลจินดา ได้ร่วมประชุมปรึกษาหารือและเสนอแนะถึงปัญหา อุปสรรค แนวความคิดเพื่อต่อยอดในการจัดงานครั้งต่อไป
***************
ภาพ/ข่าว : ศุทธินี,ธนัญกรณ์,อรอุมา
ปชส.อบจ.นศ.
กองการท่องเที่ยวและกีฬา
/////