ข่าวรัฐสภา

คณะกรรมาธิการการเมือง สภานิติบัญญัติแห่งชาติ ประชุมหารือร่วมกับคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน

วันที่ 2 พฤษภาคม 2561 เวลา 14.00 นาฬิกา ณ สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน กรุงเทพฯ คณะกรรมาธิการการเมือง สภานิติบัญญัติแห่งชาติ นำโดย นายกล้านรงค์ จันทิก ประธานคณะกรรมาธิการ ประชุมหารือร่วมกับคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน และคณะผู้บริหารของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับความคืบหน้าในการเตรียมการบริหารจัดการด้านการตรวจเงินแผ่นดินภายหลังจากที่พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการตรวจเงินแผ่นดิน พ.ศ. 2561 มีผลใช้บังคับแล้ว

ทีมข่าวไทเกอร์นิวส์รัฐสภารายงาน

Comments are closed.