คณะอนุกรรมการจัดโครงการสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติพบประชาชน ตามวิถีไทยนิยม ยั่งยืน


วันที่ 2 พฤษภาคม 2561 คณะอนุกรรมการจัดโครงการสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติพบประชาชน ตามวิถีไทยนิยม ยั่งยืน จังหวัดสระบุรี จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จังหวัดเพชรบูรณ์ จังหวัดนครนายก จังหวัดปราจีนบุรี และจังหวัดสระแก้ว นำโดย พลโท ชัยยุทธ พร้อมสุข ประธานคณะอนุกรรมการ ลงพื้นตรวจเยี่ยมเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจแก่เจ้าหน้าที่และประชาชนในพื้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ดังนี้
– เวลา 09.30 นาฬิกา ร่วมประชุมกับทีมขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืนของจังหวัดพระนครศรีอยุธยา พร้อมทั้งรับฟังบรรยายสรุปเกี่ยวกับการดำเนินงานโครงการไทยนิยมยังยืน ภาพรวมปัญหา และความต้องการของประชาชน ตลอดจนปัญหาอุปสรรคในการดำเนินโครงการฯ ณ โรงเรียนวัดสะแก ตำบลข้าวเม่า อำเภออุทัย
ทั้งนี้ คณะอนุกรรมการ ได้ให้กำลังใจและข้อเสนอแนะเพื่อให้การดำเนินงานโครงการไทยนิยมยั่งยืนของรัฐบาลบรรลุตามวัตถุประสงค์
– เวลา 13.00 นาฬิกา ร่วมรับฟังเวทีประชาคมของจังหวัดพระนครศรีอยุธยา พร้อมทั้งเยี่ยมเยือนและให้กำลังใจการปฏิบัติหน้าที่ของทีมขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน ณ โรงเรียนบ้านเป็ด บ้านหนองคัดค้าว หมู่ที่ 14 ตำบลข้าวเม่า อำเภออุทัย

ทีมข่าวไทเกอร์นิวส์รัฐสภารายงาน