Uncategorized

เพชรบูรณ์ โรงเรียนกุลดิศวิทยานุสรณ์ได้จัดกิจกรรม “พิธีแจกเกียรติบัตรภาคฤดูร้อนปีการศึกษา 2561”

เพชรบูรณ์ โรงเรียนกุลดิศวิทยานุสรณ์ได้จัดกิจกรรม “พิธีแจกเกียรติบัตรภาคฤดูร้อนปีการศึกษา 2561”
เมื่อเวลา 09.00 น. วันที่ 26 เมษายน 2561 ดร.บันฑิต ครุฑางคะ ผู้รับใบอนุญาตโรงเรียนกุลดิศวิทยานุสรณ์ นายกสมาคมโรงเรียนเอกชน สังกัดสำนักงานเขตการศึกษาประถมศึกษา เพชรบูรณ์ เขต 3 และประธานผู้พิพากษาสมทบศาลเยาวชนฯพร้อมมิส วรรณวิมล ครุฑางคะ ผู้อำนวยการโรงเรียนฯ ร่วมเป็นประธานกล่าวเปิดงาน พร้อมให้โอวาส และมอบเกียรติบัตรภาคฤดูร้อนปีการศึกษา 2561 โดยมีมิสวิลาวัลย์ วันนะ กล่าวรายงาน ณ ห้องประชุมโรงเรียนกุลดิศวิทยานุสรณ์


ทั้งนี้ก่อนพิธีมอบเกียรติบัตรจะเริ่มขึ้นได้มีการแสดงของนักเรียนตั้งแต่ชั้นอนุบาล1 และช่วงชั้นที่ 1-3 ประกอบไปด้วยการเต้นประกอบเพลง “Just dance Mickey”และMEP Just dance Monkey ของนักเรียน อนุบาล 1-3 ต่อด้วยการโชว์ความสามารถพิเศษของชมรมนักเรียนเทควันโดในชุดป้องกันตัว การแสดงความสามารถของนักเรียนชมรมภาษาอังกฤษ The hare and tortoise” การแสดงความสามารถของชมรมนักเรียนนาฏศิลป์ ชื่อชุดรากไทย และต่อด้วยการแสดงร้องเพลงของนักเรียนแต่ละช่วงชั้น โดยช่วงชั้นที่ 1 เด็กหญิงณิชกานต์ พูนเสมอ และช่วงชั้นที่ 2 เด็กชายภานุวัฒน์ ธวัชกุลภิญโญ มาในบทเพลงบุพเพสันนิวาส, ต่อด้วยช่วงชั้นที่ 3 เด็กหญิงณัฐชา ถุนพุฒคมพร้อมเด็กชาย จิรวัฒน์ โพแก้ว ร้องเพลงออเจ้า
เพื่อให้นักเรียนเห็นความสำคัญของการเรียนและใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ให้นักเรียนได้มีโอกาสในการแสดงออก เพื่อให้ครูและผู้ปกครองได้ทราบถึงพัฒนาการขั้นพื้นฐานความรู้ด้านวิชาการ ในการนี้ได้รับความร่วมมือจากคณะครู หน่วยงาน และฝ่ายที่เกี่ยวข้องเป็นอย่างดี.
ข่าวโดย.ศักดิ์ชัย วัชรลิมปกรณ์ // เพชรบูรณ์