พิจิตร-สภาเกษตรกรจังหวัดพิจิตร เข้าร่วมการประชุม กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ประจำเดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2561


พิจิตร-สภาเกษตรกรจังหวัดพิจิตร เข้าร่วมการประชุม กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ประจำเดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2561

วันที่ 2 พฤษภาคม 2561 ณ ที่ว่าการอำเภอวชิรบารมี จังหวัดพิจิตร นายแสณ เกิดฤทธิ์ ประธานสภาเกษตรกรจังหวัดพิจิตร มอบหมายให้นายศุภเดช แสนภูมินิเทศ หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ รักษาการในตำแหน่งหัวหน้าสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดพิจิตร เข้าร่วมการประชุม กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ประจำเดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2561 เพื่อเข้าชี้แจงภารกิจหน้าที่ และรายงานผลการดำเนินงานในพื้นที่อำเภอวชิรบารมี โดยมีนายกฤตชัย สุวรรณจินดา ปลัดอำเภอ เป็นประธานการประชุมในครั้งนี้


*สภาเกษตรกรจังหวัดพิจิตร ได้ขับเคลื่อนงานการจัดทำแผนพัฒนาเกษตรกรรมระดับตำบลเป็นเกษตรอุตสาหกรรม ปีงบประมาณ 2561 ประเด็นปัญหาหลักทั้ง 5 ด้าน ได้แก่ 1.ด้านหนี้สินเกษตรกร 2.ด้านแหล่งน้ำเพื่อการเกษตร 3.ด้านที่ดินทำกิน 4.ด้านราคาสินค้าเกษตร 5.ด้านสวัสดิการสิทธิเกษตรกรและการไม่ได้รับความเป็นธรรม ชึ่งปัญหาหลักของอำเภอวชิรบารมี คือปัญหาด้านหนี้สินมีจำนวนคดี 32 คดี ส่วนใหญ่ถูกยึดทรัพย์เพราะค้ำประกันการเช่าซื้อรถยนต์ เนื่องจากถูกยึดรถยนต์คันที่เช่าชื้อแล้ว ยังคงมีส่วนต่างที่ต้องรับผิดชอบ นำไปสู่การฟ้องร้องเรียกค่าเสียหายส่วนต่างเพิ่มเติม


*สภาเกษตรกรจังหวัดพิจิตรประสานสำนักงานบังคับคดีจังหวัดพิจิตร ,สำนักงานยุติธรรมจังหวัดพิจิตร ,สถานีอุตุนิยมวิทยาพิจิตร ,สำนักงานปฏิรูปที่ดินจังหวัดพิจิตรเข้าร่วม ให้คำปรึกษา แนะนำ ขั้นตอนวิธีการขอรับความช่วยเหลือในการแก้ไขปัญหาประเด็นหลักทั้ง 5 ด้าน เพื่อให้ผู้นำท้องที่เข้าใจแนวทางในการให้ความช่วยเหลือประเด็นปัญหาดังกล่าวเบื้องต้น ในการขับเคลื่อนแก้ไขปัญหาต่อไป

**ข้อมูลภาพข่าว:นายชูศักดิ์ อ้อยเฮิง