ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวแพร่ จัดงานรณรงค์ส่งเสริมการทำนาแปลงใหญ่ ประจำปี 2561 แลกเปลี่ยนเรียนรู้การลดต้นทุนการผลิต


ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวแพร่ จัดงานรณรงค์ส่งเสริมการทำนาแปลงใหญ่ ประจำปี 2561 แลกเปลี่ยนเรียนรู้การลดต้นทุนการผลิต
(3 พ.ค.2561) ที่หอประชุมสหกรณ์การเกษตรเมืองอุตรดิตถ์ จำกัด อ.เมือง จ.อุตรดิตถ์ พันเอกประสิทฐิพงศ์ มูลดี รอง ผอ.รมน.จ.อุตรดิตถ์ เป็นประธานเปิดงานรณรงค์ส่งเสริมการทำนาแปลงใหญ่ ประจำปี 2561 ที่ทางศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวแพร่ กรมการข้าว จัดกิจกรรมดังกล่าวขึ้น เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การลดต้นทุนการผลิต การปลูกข้าวนาปี ที่จะถึงนี้


นายขจร โนวัฒน์ ผอ.ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข่าวแพร่ กล่าวว่า ช่วงทำนาปี 2561 ชาวนา
จ.อุตรดิตถ์ ให้ความสนใจเข้าร่วมโครงการนาแปลงใหญ่ จำนวน 32 แปลง ตามนโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ในการปรับโครงสร้างการผลิตข้าว การลดต้นทุนการผลิต และให้พัฒนาคุณภาพข้าว เน้นผลิตครบวงจรเพื่อการส่งออก เป็นการจัดในรูปแบบนิทรรศการมีชีวิต และมีตัวอย่างจากเกษตรกรที่ประสบความสำเร็จ ซึ่งเป็นเครือข่าย ตัวแทนเกษตรกรชาวนาจาก 32 แปลงใหญ่ด้านข้าวของ จ.อุตรดิตถ์ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ พร้อมทั้งจัดเวทีเสวนาจากผู้เชี่ยวชาญ นักวิชาการ แหล่งทุน และเกษตรกรต้นแบบ ถ่ายทอดองค์ความรู้ เพื่อให้เกษตรกรมีความรู้ประกอบการตัดสินใจ และให้ผลผลิตมีคุณภาพ ลดต้นทุน

การผลิต การเตรียมดิน การปลูก การดูแลรักษา การป้องกันกำจัดโรคและแมลงศัตรู ด้วยลดการใช้สารเคมี การตลาด มาตรฐานการรับซื้อในรูปแบบของสหกรณ์ และแหล่งทุนจาก ธกส. พร้อมทั้งสนับสนุนด้านเครื่องจักรตลอดฤดูกาลทำนา และพบว่าระบบสหกรณ์จังหวัดอุตรดิตถ์ มีความพร้อมในการรับซื้อข้าวเพื่อการแปรรูป คาดว่าข้าวนาปีราคาน่าจะเป็นที่พึงพอใจ เพราะเรื่องน้ำหากอยู่ในเขตชลประทานไม่น่ามีปัญหาแต่อย่างใด
*****นำรัก สมบัติ ภาพ/ข่าว