สตูล เทศบาลตำบลคลองขุด จัดโครงการรักษ์คลอง รักษ์ ป่า รักษ์หอยขาว” เพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์รักษาความสมดุลของระบบนิเวศป่าชายเลนให้มีความยั่งยืน


สตูล เทศบาลตำบลคลองขุด จัดโครงการรักษ์คลอง รักษ์ ป่า รักษ์หอยขาว” เพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์รักษาความสมดุลของระบบนิเวศป่าชายเลนให้มีความยั่งยืน
วันนี้ 3 พ.ค. 2561 ผู้สื่อข่าวรายงานว่าที่คลองเกาะนก หมู่ที่ 3 ต.คลองขุด อ.เมือง จ.สตูลนายสุนทร พรหมเมศร์ รองนายกเทศมนตรีตำบลคลองขุด เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการรักษ์คลอง รักษ์ป่า รักษ์หอยขาว ประจำปี 2561 และมีประชาชนในพื้นที่ ผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานเทศบาล กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ประธานและกรรมการชุมชนสมาชิกชมรมอนุรักษ์หอยขาว อาสาสมัครการจัดการสิ่งแวดล้อมผู้ที่สนใจอื่น ๆ เข้าร่วม 100 คน

ทั้งนี้เทศบาลตำบลคลองขุด มีสภาพพื้นที่เป็นป่าชายเลน มีลำคลองและพื้นที่ ที่มีความสมบูรณ์ของระบบนิเวศน์ที่แตกต่างกันเดิมสภาพลำคลองและระบบนิเวศป่าชายเลนในพื้นที่เทศบาลตำบลคลองขุด มีความอุดมสมบูรณ์มาก ต่อมาสภาพป่าชายเลนเริ่มเสื่อมโทรมจากการบุกรุกของชาวบ้าน ทรัพยากรถูกทำลายทั้งทางตรงและทางอ้อม เกิดจากประชาชนและกิจการในพื้นที่เช่น การทำนากุ้ง การจับสัตว์น้ำโดยใช้เครื่องมือที่ผิดวิธี เป็นต้น ส่งผลให้เกิดปัญหาสภาพน้ำเสีย กระทบต่อการเจริญเติบโตของสัตว์น้ำโดยเฉพาะหอยขาว ซึ่งถือเป็นสัตว์เศรษฐกิจประจำถิ่นที่ชาวบ้านได้หาเป็นอาหารและเลี้ยงชีพ เพื่อแก้ปัญหาและฟื้นฟูให้ระบบนิเวศป่าชายเลน กลับมามีความสมบูรณ์เหมือนเดิม จึงทำโครงการ “รักษ์คลอง รักษ์ป่า รักษ์หอยขาว” ขึ้น เพื่อให้ประชาชนมีความรู้และตระหนักในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและระบบนิเวศ รู้วิธีการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรให้มีความยั่งยืนร่วมมือกันป้องกัน ฟื้นฟู และบำรุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติให้มีความอุดมสมบูรณ์อย่างยั่งยืน พัฒนาเครือข่ายการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติในพื้นที่ให้มีความเข็มแข็ง พัฒนาชุมชนให้เป็นแหล่งเรียนรู้และเป็นชุมชนต้นแบบในการป้องกัน ฟื้นฟู และอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ให้แก่ประชาชนในพื้นที่และผู้ที่สนใจอื่นๆต่อไป
นิตยา แสงมณี // ผู้สื่อข่าวประจำจังหวัดสตูล