นครปฐม สำนักงานพระพุทธศาสนาแถลงข่าวกรณีภรรยาผอ.ใช้เงินหลวงไปดูงานต่างประเทศ


นครปฐม สำนักงานพระพุทธศาสนาแถลงข่าวกรณีภรรยาผอ.ใช้เงินหลวงไปดูงานต่างประเทศ

เมื่อเวลา15.00น. วันที่3พฤษภาคม 2561 ที่สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม
นายสมเกียรติ ธงสี รองผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ (โฆษกสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติคนที่หนึ่ง) พร้อมด้วยนายลิปป์บวร แก้วงาม. ผู้อำนวยการสำนักเลขาธิการมาหาเถระสมาคม (โฆษกสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติคนที่สอง) ร่วมแถลงข่าวกรณีมี การร้องเรียนผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ให้นางกนิษฐา พราหมณ์เสน่ห์ ภรรยา ไป อินเดียเนปาล โดยใช้งบราชการอันเป็นผิดวินัยและกฎหมาย ปปช. ข้อเท็จจริงคือปี 2561 สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติได้รับจัดสรรงบเงินอุดหนุนเจ้าคณะปกครองสงฆ์. พระภิกษุสามเณร และบุคลากรผู้สนับสนุนงานด้านพระพุทธศาสนา ศึกษาดูงานสักการะสังเวชนียสถาน สี่ตำบล ณ ประเทศอินเดียและเนปาล จำนวน5ล้านบาท จากสำนักงบประมาณและสภานิติบัญญัติแห่งชาติตาม พรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปี 2561 สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ จึงได้มีประกาศกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีคัดเลือกบุคคลที่จะไป ประกอบด้วยพระสงฆ์สามเณร บุคลากรผู้สนับสนุนงานด้านพระพุทธศาสนา ซึ่งนางกนิษฐา พราหมณ์เสน่ห์ เป็นบุคคลหนึ่งซึ่งสนับสนุนและทำประโยชน์ต่อพระพุทธศาสนา จึงมีคุณสมบัติตามประกาศและวัตถุประสงค์ของการจัดสรรงบประมาณดังกล่าว ฉะนั้นเมื่อการไปข้างต้นเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของการจัดสรรงบประมาณกรณีดังกล่าว จึงชอบด้วยวิธีการงบประมาณและกฎหมาย อีกทั้งมีการกำหนดกระบวนการคัดเลือกโดยประกาศล่วงหน้าและมีคณะกรรมการคัดเลือกการคัดเลือกจึงไม่ได้กระทำตามอำเภอใจ สรุปได้ว่าการร้องเรียนแพร่ข่าวข้างต้นอาจเป็นการละเมิดสิทธิบุคคลอื่นและอาจถูกดำเนินคดีอาญาฐานหมิ่นประมาทด้วยการโฆษณาตลอดจนความผิดตามตามกฎหมายว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ ซึ่งมีโทษจำคุกได้ โดยการแถลงข่าวไม่ยอมให้สื่อมวลชนได้มีโอกาสซักถามใดใดทั้งสิ้นอีกด้วย

ปนิทัศน์ มามีสุข นส.ปณิดา มามีสุข จ.นครปฐม