ข่าวรัฐสภา แถลงข่าว

แถลงข่าวการจัดสัมมนาเรื่อง “รัฐธรรมนูญปราบโกง จะสัมฤทธิ์ผลได้จริงหรือไม่” โดยคณะกรรมาธิการ

วันที่ 3 พฤษภาคม 2561 เวลา 11.00 นาฬิกา ณ ห้องโถง ชั้น 1 อาคารรัฐสภา 1 คณะกรรมาธิการการเมือง สภานิติบัญญัติแห่งชาติ ประกอบด้วย นายกล้านรงค์ จันทิก ประธานคณะกรรมาธิการ และรองศาสตราจารย์ทวีศักดิ์ สูทกวาทิน รองประธานคณะกรรมาธิการ ร่วมกันแถลงข่าวการจัดสัมมนาเรื่อง “รัฐธรรมนูญปราบโกง จะสัมฤทธิ์ผลได้จริงหรือไม่” โดยคณะกรรมาธิการ ได้ร่วมกับสมาคมรัฐประศาสนศาสตร์ นิด้า จัดขึ้นเพื่อรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับกลไกในการป้องกันและขจัดทุจริตและประพฤติมิชอบ อันจะเป็นการส่งเสริม สนับสนุนและเผยแพร่ความรู้ความเข้าใจแก่ประชาชน เพื่อให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการป้องกันและขจัดทุจริตและประพฤติมิชอบทั้งในภาครัฐและภาคเอกชนซึ่งเป็นไปตามาตรา 63 ของรัฐธรรมนูญฯ
ทั้งนี้ การสัมมนาจะจัดขึ้นในวันพุธที่ 16 พฤษภาคม 2561 เวลา 08.30-14.30 นาฬิกา ณ ห้องแมจิก 2 ชั้น 2 โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น หลักสี่ กรุงเทพมหานคร โดยได้เชิญผู้ทรงคุณวุฒิทางการเมือง ได้แก่ นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ อดีตนายกรัฐมนตรี นายพงศ์เทพ เทพกาญจนา อดีตรองนายกรัฐมนตรี ในส่วนนักวิชาการ ได้แก่ ศาสตราจารย์ ดร.บรรเจิด สิงคะเนติ อดีตคณบดีคณะนิติศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ร่วมอภิปราย นอกจากนี้จะมีการปาฐกกถาโดย นายกล้านรงค์ จันทิก ประธานคณะกรรมาธิการการเมือง และพลตำรวจเอก วัชรพล ประสานราชกิจ ประธานกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) เกี่ยวกับบทบาท หน้าที่และอำนาจของคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ในการป้องกันและขจัดการทุจริตและประพฤติมิชอบ ตามมาตรา 63 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยด้วย
ผู้สนใจสามารถตอบรับเข้าร่วมการสัมมนาผ่านทางคิวอาร์โค้ดที่อยู่ในโปสเตอร์ประชาสัมพันธ์
ซึ่งเผยแพร่ทางแอพลิเคชั่นไลน์ ได้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

 

ทีมข่าวไทเกอร์นิวส์รัฐสภารายงาน