ไฟฟ้าเพชรบูรณ์เบี่ยงเบนประเด็นอ้างเป็นหมู่บ้านจัดสรรกรณีชาวบ้านร้องไม่มีไฟฟ้าใช้


ไฟฟ้าเพชรบูรณ์เบี่ยงเบนประเด็นอ้างเป็นหมู่บ้านจัดสรรกรณีชาวบ้านร้องไม่มีไฟฟ้าใช้
เมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 2561 เวลา 10.00 น.ที่ศูนย์ดำรงธรรม อำเภอเมืองฯ จังหวัดเพชรบูรณ์ นายสมบูรณ์ ศรีไพศาลเจริญ ผอ.กลุ่มสารสนเทศสำนักงานจังหวัดเพชรบูรณ์ และหัวหน้าศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดเพชรบูรณ์ ตัวแทนจากที่ดินจังหวัดเพชรบูรณ์ ผู้จัดการไฟฟ้าเพชรบูรณ์ ผู้ใหญ่บ้าน ม.11 บ้านนางั้วเหนือ ตัวแทนจากเทศบาลตำบลนางั้ว และชาวบ้านที่ได้รับความเดือดร้อน เนื่องจากไม่มีไฟฟ้าใช้มานานนับสิบปี

จากการที่ชาวบ้านนางั้วเหนือ ม.11 จำนวน 10 กว่ารายได้ยื่นเรื่องร้องเรียนต่อศูนย์ดำรงธรรม เนื่องจากไม่มีไฟฟ้าใช้มานานนับปี ทำให้ได้รับความเดือดร้อนสิ่งของเครืองใช้ภายในบ้านถูกโจรผู้ร้ายงัดแงะจนไมสามารถอยู่อาศัยได้ ซึ่งเรื่องดังกล่าว ทางกลุ่มชาวบ้านเคยไปติดต่อที่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดเพชรบูรณ์ซึ่งเป็นพื้นที่รับผิดชอบก็ปฏิเสธให้ความช่วยเหลือในการขยายเขตไฟฟ้าเข้าไปให้ได้ โดยอ้างว่าเข้าข่ายเป็นพื้นที่จัดสรร ต่อมาชาวบ้านจึงนำปัญหาดังกล่าวเข้าร้องเรียนต่อศูนย์ดำรงธรรมต่อมาการไฟฟ้าเพชรบูรณ์ได้ทำหนังสือชี้แจ้งข้อเท็จจริงต่อศูนย์ดำรงธรรมว่าพื้นที่ดังกล่าวเป็นหมู่บ้านจัดสรร พร้อมประมาณการค่าใช้จ่ายในการขยายเขตไฟฟ้า เป็นจำนวนเงิน 1,547,302.77บาท (หนึ่งล้านห้าแสนสี่หมื่นเจ็ดพันสามร้อยสองบาทเจ็ดสิบเจ็ดสตางค์)โดยให้ชาวบ้านเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายเองทั้งหมด การไฟฟ้าไม่สามารถจะดำเนินการให้ได้

ต่อมาเมื่อวันที่ 31 พ.ค.2561 ทางศูนย์ดำรงธรรมจึงได้นัดชาวบ้านและการไฟฟ้าเพชรบูรณ์พร้อมหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้องเพื่อเจรจาหาทางออกร่วมกัน โดยบนโต๊ะเจรจาได้มีการถกเถียงโต้แย้งกันระหว่างกลุ่มชาวบ้านและการไฟฟ้าโดยชาวบ้านได้โต้แย้งต่อที่ประชุมว่าพื้นที่ดังกล่าวไม่ได้เป็นหมู่บ้านจัดสรรพวกตนชื้อที่ดินปล่าวแล้วมาก่อสร้างกันเองและจากการตรวจสอบจากกรมที่ดินจังหวัดเพชรบูรณ์แล้วไม่มีปรากฏว่าที่แปลงดังกล่าวมีการขึ้นทะเบียนเป็นที่จัดสรรหรือหมู่บ้านจัดสรรตามที่การไฟฟ้าเพชรบูรณ์กล่าวอ้างแต่อย่างไดทั้งสิ้น
ด้านผู้จัดการการไฟฟ้าเพชรบูรณ์ ได้กล่าวว่าแม้จะไม่ได้ขึ้นทะเบียนเป็นหมู่บ้านจัดสรรแต่ก็ถือว่าเข้าข่ายจัดสรร ทำให้ไม่สามารถหาข้อยุติได้ ที่ประชุมจึงให้การไฟฟ้านำปัญหาดังกล่าวกลับไปทบทวนอีกครั้งนึ่งซึ่งการไฟฟ้าก็รับไปพิจารณาแล้ว และจะแจ้งต่อศูนย์ดำรงธรรมต่อไป.

ในขณะที่ตัวแทนจากที่ดินจังหวัดเพชรบูรณ์ก็ยืนยันว่าที่แปลงดังกล่าวไม่มีการขึ้นทะเบียนเป็นพื้นที่จัดสรร

ข่าวโดย.ศักดิ์ชัย วัชรลิมปกรณ์ //เพชรบูรณ์