ข่าวรัฐสภา

จังหวัดลำปาง คณะอนุกรรมการโครงการสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติพบประชาชนตามวิถีไทยนิยม ยั่งยืน (เขต 12 )

วันที่ 3 มิถุนายน 2561 เวลา 11.00 นาฬิกา ณ ที่ว่าการอำเภอสบปราบ จังหวัดลำปาง คณะอนุกรรมการโครงการสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติพบประชาชนตามวิถีไทยนิยม ยั่งยืน (เขต 12 ) ประกอบด้วย พลเรือเอก ชัยวัฒน์ เอี่ยมสมุทร พลเรือเอก นพดล โชคระดา สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ และอนุกรรมการ ลงพื้นที่เพื่อรับฟังการบรรยายเกี่ยวกับการดำเนินงานในโครงการไทยนิยม ยั่งยืน อำเภอสบปราบ โดยมีว่าที่ร้อยตรี สมขาย สิริชูทรัพย์ นายอำเภอสบปราบ พ.ต.ท. พฤตินัย ชัยวรรณ์ สารวัตรป้องกันปราบปราม สถานีภูธรสมปราบ นางพัชราภา เขื่อนแปด พัฒนาการอำเภอสบปราบ นายธวัช แก้วบุญเรือง ท้องถิ่นอำเภอสบปราบ กำนัน และทีมขับเคลื่อนโครงการฯ ให้การต้อนรับ
ทั้งนี้ จากการดำเนินการเวทีไทยนิยม ยั่งยืน ทั้ง 4 เวที ในพื้นที่อำเภอสบปราบพบว่า ส่วนใหญ่เป็นประเด็นปัญหาเกี่ยวกับโครงสร้างพื้นฐาน และการบริหารจัดการน้ำ สามารถแบ่งเป็น 3 ประเภท คือ
1.ประเด็นปัญหาที่พื้นที่สามารถจัดการเองได้ โดยไม่ต้องใช้งบประมาณ
2.ประเด็นปัญหาที่สามารถแก้ไขได้ แต่ต้องใช้งบประมาณที่มีอยู่แล้วมาดำเนินการ
3.ประเด็นปัญหาที่ไม่สามารถดำเนินการเองได้
ในการนี้ สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติได้กล่าวขอบคุณและได้กล่าวชื่นชมถึงการบริหารจัดการในระดับท้องถิ่นที่สามารถดำเนินการแบ่งระดับของปัญหาและระดับของการแก้ไขปัญหาได้ดี


ภาพ/ข่าว กฤษรชฏะชญตว์ กฤษพิพัฒนโภคิน ทีมข่าวไทยเกอร์นิวส์ รัฐสภา รายงาน