ข่าวรัฐสภา

อาคารรัฐสภา 2 ศาสตราจารย์พิเศษพรเพชร วิชิตชลชัย ประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ให้การรับรองนายเจฟฟรีย์ ควินตัน มิตเชลล์ ดอยจ์ (H.E. Mr. Geoffrey Quinton Mitchell Doidge) เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐ

วันที่ 2 กรกฎาคม 2561 เวลา 10.00 นาฬิกา ณ ห้องรับรองพิเศษ ชั้น 2 อาคารรัฐสภา 2 ศาสตราจารย์พิเศษพรเพชร วิชิตชลชัย ประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ให้การรับรองนายเจฟฟรีย์ ควินตัน มิตเชลล์ ดอยจ์ (H.E. Mr. Geoffrey Quinton Mitchell Doidge) เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐแอฟริกาใต้ประจำประเทศไทย ในโอกาสหารือเรื่องความสัมพันธ์ทวิภาคีระหว่างสภานิติบัญญัติแห่งชาติและสภาแห่งชาติสาธารณรัฐแอฟริกาใต้ โดยมี นางพิไลพรรณ สมบัติสิริ ประธานคณะกรรมาธิการการต่างประเทศ สภานิติบัญญัติแห่งชาติ สมาชิกกลุ่มมิตรภาพสมาชิกรัฐสภาไทย-แอฟริกาใต้

ประกอบด้วย พลตรี พงษ์สวัสดิ์ พรรณจิตต์ นายภาณุ อุทัยรัตน์ และพลเรือเอก วีระพันธ์ สุขก้อน พร้อมด้วย นายนัฑ ผาสุข เลขาธิการวุฒิสภา ปฏิบัติหน้าที่เลขาธิการสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ร่วมให้การรับรอง
ประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติได้กล่าวย้ำความสัมพันธ์ระหว่างไทยและแอฟริกาใต้ที่ดำเนินมาเป็นเวลามากกว่า 25 ปี โดยแอฟริกาใต้มีเศรษฐกิจใหญ่ที่สุดในทวีปแอฟริกา มีระบบการขนส่ง โทรคมนาคม โลจิสติกส์ที่ดี และยังมีความพร้อมด้านท่าเรือ ท่าอากาศยาน ซึ่งจะเป็นประโยชน์ในการรองรับการขนส่งสินค้าและการท่องเที่ยว

จึงหวังว่าไทยและแอฟริกาใต้จะทำงานร่วมกันอย่างใกล้ชิดเพื่อส่งเสริมด้านการค้า การลงทุน การท่องเที่ยวและการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมระหว่างกัน ขณะที่ความร่วมมือด้านรัฐสภา ได้มีการจัดตั้งกลุ่มมิตรภาพสมาชิกรัฐสภาไทย-แอฟริกาใต้ขึ้น ซึ่งจะเป็นกลไกสำคัญด้านความร่วมมือระดับทวิภาคีของทั้งสองประเทศ โดยเฉพาะการแลกเปลี่ยนการเยือนระหว่างสมาชิกรัฐสภาของทั้งสองประเทศ

ศาสตราจารย์พิเศษพรเพชร วิชิตชลชัย ยังได้กล่าวด้วยว่า ขณะนี้ พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญที่เกี่ยวกับการเลือกตั้งได้ผ่านการพิจารณาของสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) แล้ว จำนวน 4 ฉบับ คาดว่าจะนำไปสู่การเลือกตั้งในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ 2562 ซึ่งเป็นไปตามโรดแมปของรัฐบาลที่กำหนดไว้ นอกจากนี้ สนช.ยังได้ผ่านกฎหมายซึ่งสอดคล้องกับพันธกรณีและมาตรฐานระหว่างประเทศ อาทิ พระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) ความเท่าเทียมทางเพศ พ.ศ.2558 พ.ร.บ. การประมง พ.ศ. 2558 พ.ร.บ.ป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง พ.ศ. 2559 และ พ.ร.บ.ป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2560 ซึ่งก่อนการพิจารณากฎหมายทุกฉบับ สนช. และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะต้องรับฟังความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับร่าง พ.ร.บ.ต่างๆ ตามมาตรา 77 วรรคสอง ของรัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบัน ทั้งนี้เพื่อพัฒนากฎหมายให้เหมาะสมและสอดคล้องกับบริบทต่างๆ ของสังคมไทยที่เปลี่ยนแปลงไป
ด้านเอกอัครราชทูตฯ กล่าวขอบคุณและพร้อมที่จะสนับสนุนและส่งเสริมความสัมพันธ์อันดีระหว่างแอฟริกาใต้กับไทยให้ใกล้ชิดกันมากยิ่งขึ้น โดยเฉพาะทางด้านรัฐสภา และจะให้ความร่วมมือกับไทยอย่างเต็มที่เพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์ระหว่างสองประเทศให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้นในระดับทวิภาคีและขยายความร่วมมือให้ครอบคลุมในด้านต่างๆ เพื่อประโยชน์ร่วมกันของทั้งสองประเทศต่อไป
ภาพ/ข่าว กฤษรชฏะชญตว์ กฤษพิพัฒนโภคิน ทีมข่าวไทยเกอร์นิวส์ รัฐสภา รายงาน