ข่าวเชียงใหม่

พัฒนาการจังหวัดเชียงใหม่ เปิดการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพสตรีอำเภอเมืองเชียงใหม่ ประจำปี 2561

วันอาทิตย์ที่ 4 มีนาคม 2561 เวลา 09.00 น.

นายอภิวัฒน์ ธีระวาสน์ พัฒนาการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานพิธีเปิดการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพสตรีอำเภอเมืองเชียงใหม่ ประจำปี 2561 พร้อมมอบเกียรติบัตรสตรีผู้ทำคุณประโยชน์อำเภอเมืองเชียงใหม่ จำนวน 30 คน โดยมี นางวรรณา เลิศเกียรติดำรงค์ ประธานคณะกรรมการพัฒนาสตรีอำเภอเมืองเชียงใหม่ เป็นผู้กล่าวรายงาน และนางสโนไวท์ สุขทวีสถิตย์กุล พัฒนาการอำเภอเมืองเชียงใหม่ พร้อมทีมงานเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเมืองเชียงใหม่ เข้าร่วมดำเนินการฯ โดยได้รับงบประมาณสนับสนุจากเงินอุดหนุนจากกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี จังหวัดเชียงใหม่

ในการอบรมครั้งนี้ ได้รับเกียรติ คุณหญิง จำนงศรี หาญเจนลักษณ์ ผู้ก่อตั้งบริษัทชีวามิตรวิสาหกิจเพื่อสังคม เป็นวิทยากรบรรยายพิเศษ หัวข้อ “อยู่อย่างมีความหมาย จากไปอย่างมีความสุข” และ ศาสตราจารย์ แสวง บุญเฉลิมวิภาส ผู้อำนวยการศูนย์ธรรมศาสตร์ ธรรมรักษ์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ กรรมการกฤษฎีกา เป็นวิทยากรบรรยายพิเศษ หัวข้อ “กฎหมาย Living Will” ณ ห้องประชุม 201 ชั้น 2 สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ มีกลุ่มเป้าหมายผู้แทนสตรีในพื้นที่เข้ารับการอบรมฯ จำนวน 9 ตำบล 1 เทศบาล จำนวน 150 คน เพื่อเป็นการเสริมสร้างพัฒนาศักยภาพสตรี ให้มีความรู้ ความเข้าใจ เพิ่มขีดความสามารถต่อการพัฒนาสตรี และเป็นพลังในการขับเคลื่อนการบริหารจัดการองค์กรสตรีให้มีประสิทธิภาพ