กกล.รส.จว.ล.พ. โดย พ.อ.นพดล คามเกตุ เสธ.กกล.รส.จว.ล.พ., พร้อมด้วยกำลังพล ร้อย.รส.ที่ 1 (ร.7 พัน.1) ร่วมกับ รอง ผวจ.ล.พ


เมื่อ 4 พ.ค.61, 0830 บก.ควบคุม กกล.รส.จว.ล.พ. โดย พ.อ.นพดล คามเกตุ เสธ.กกล.รส.จว.ล.พ., พร้อมด้วยกำลังพล ร้อย.รส.ที่ 1 (ร.7 พัน.1) ร่วมกับ นายสำเริง ไชยเสน รอง ผวจ.ล.พ., นางเฟื่องฟ้า ตุลาธรรมกุล พาณิชย์ จว.ล.พ., ผู้แทน อุตสาหกรรม จว.ล.พ., ผู้แทน อคส. (คณะทำงานระดับจังหวัดดำเนินการตรวจสอบการนำข้าวไปใช้ในโรงงานอุตสาหกรรม ของ จว.ล.พ. ตามคำสั่งคณะอนุกรรมการพิจารณาระบายข้าวที่ 13/2558 ลง 21 ธ.ค.58) ของ บ.เบทาโกร จำกัด (มหาชน) ต.บ้านกลาง อ.เมือง จว.ล.พ. โดยทำการตรวจสอบเกี่ยวกับการขนย้ายและรับมอบข้าวสารเข้าสู่อุตสาหกรรมที่ไม่ใช่การบริโภคของคน ครั้งที่ 1/2560 (รอบที่ 2) โดยมี นายสนทยา จำจด ผู้แทน บ.เบทาโกร จำกัด (มหาชน) ต.บ้านกลาง อ.เมือง จว.ล.พ. เป็นผู้นำตรวจฯ มีผู้เข้าร่วมฯ จำนวน 15 คน โดยมีรายละเอียดปริมาณข้าวสาร ณ วันที่ 2 พ.ค.61 ดังนี้.-
– ปริมาณรับมอบ จำนวน 35,000 ตัน
– บริษัทออกใบสั่งซื้อฯ จำนวน 32,000 ตัน
– ปริมาณที่รับเข้า จำนวน 31,345.20 ตัน
– ปริมาณที่ใช้ไป จำนวน 30,127.73 ตัน
– คงเหลือ จำนวน 1,217.469 ตัน

cr @Nopadol 3243 / Aey