Reporter&Thai Army

บก.ควบคุม กกล.รส.จว.ล.พ. โดย ร.ท.มนูญ คำอักษร น.ฝกร.กกล.รส.จว.ล.พ. และ ร้อย.รส.ที่ 1 (ร.7 พัน.1) ร่วมกับ สนง.ที่ดิน จว.ล.พ

เมื่อ 4 พ.ค.61, 0930 บก.ควบคุม กกล.รส.จว.ล.พ. โดย ร.ท.มนูญ คำอักษร น.ฝกร.กกล.รส.จว.ล.พ. และ ร้อย.รส.ที่ 1 (ร.7 พัน.1) ร่วมกับ สนง.ที่ดิน จว.ล.พ., สถานีพัฒนาที่ดิน จว.ล.พ., ทต.ศรีบัวบาน, ป่าไม้ จว.ล.พ. และส่วนที่เกี่ยวข้องในคณะกรรมการตรวจพิสูจน์ที่ดินฯ เข้าร่วมการออกตรวจพิสูจน์ที่ดินฯ ในพื้นที่ ต.ศรีบัวบาน อ.เมือง จว.ล.พ. จำนวน 3 แปลง ซึ่งตั้งอยู่คาบเกี่ยวป่าสงวนแห่งชาติ ป่าแม่ธิ – แม่ตีบ – แม่สาร และอยู่ในเขตป่าไม้ถาวรบางส่วน ผลการตรวจพิสูจน์ที่ดินฯ ในเบื้องต้น ที่ดินรายของ นายณรงค์ หราศาสตร์ และรายของ น.ส.บังอร แรงกล้า รวม 2 แปลง ไม่ได้อยู่คาบเกี่ยวกับป่าสงวนแห่งชาติ และเขตป่าไม้ถาวร ซึ่งทางพัฒนาที่ดิน จว.ล.พ. ได้ดำเนินการข้อมูลให้กับ สนง.พัฒนาที่ดินเขต 6 ตรวจสอบและยืนยันอีกครั้ง เพื่อดำเนินการออกโฉนดต่อไป สำหรับที่ดินรายของ นายสุวิทยา
ธรรมลังกา จำนวน 1 แปลง มีพื้นที่อยู่ในเขตป่าไม้ถาวรบางส่วน โดยทางคณะกรรมการตรวจพิสูจน์ที่ดินฯ จะดำเนินการตรวจสอบและหาข้อสรุปนำเรียน ผวจ.ล.พ. อีกครั้ง มีผู้เข้าร่วมฯ จำนวน 15 คน

 

cr @Nopadol 3243 / Aey