ข่าวเชียงใหม่

การประชุมกรมการพัฒนาชุมชน ครั้งที่ 4/2561 ณ ห้องประชุม 5001 ชั้น 5 กรมการพัฒนาชุมชน

การประชุมกรมการพัฒนาชุมชน ครั้งที่ 4/2561 ณ ห้องประชุม 5001 ชั้น 5 กรมการพัฒนาชุมชน

วันศุกร์ที่ 4 พฤษภาคม 2561 เวลา 09.00 น.

นายอภิวัฒน์ ธีระวาสน์ พัฒนาการจังหวัดเชียงใหม่ และนักวิชาการ พัฒนาชุมชนชำนาญการ สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมรับชมการถ่ายทอดสดการประชุมกรมการพัฒนาชุมชน ครั้งที่ 4/2561 ผ่านระบบ TV พช. ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาชุมชน จังหวัดเชียงใหม่ ชั้น 5 อาคารอำนวยการ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ เพื่อรับฟังข้อสั่งการของอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน (นายอภิชาติ โตดิลกเวชช์) เกี่ยวกับนโยบายและแนวทางการปฏิบัติงานสำคัญ ของกรมการพัฒนาชุมชน โดยมีประเด็นการประชุม ดังนี้
1. การสรุปผลการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชน
2. การรายงานตัวชี้วัดงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
3. งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
4. การจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
5. ผลการดำเนินการประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุง ประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
6. การรายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
7. การสำรวจข้อมูลเพื่อติดตามผลประกอบการและความพึงพอใจของ ผู้ซื้อและผู้ขายโครงการตลาดประชารัฐ 8.มาตรการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในระบบราชการ การลงทะเบียนและการใช้เครื่องหมายผลิตภัณฑ์
9. การลงทะเบียนและการใช้เครื่องหมายผลิตภัณฑ์ OTOP
10. การรายงานผลการดำเนินงานและปัญหาอุปสรรคการพัฒนา เศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐ
11. การรายงานความก้าวหน้าโครงการสร้างสัมมาชีพชุมชนตามหลัก ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
12. โครงการไทยนิยม ยั่งยืน
13. การดำเนินงานศูนย์จัดการกองทุนชุมชน บริหารจัดการหนี้ไปสู่ 1 ครัวเรือน 1 สัญญา
14. สรุปผลการดำเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี

 

cr @อภิวัฒน์ ธีระวาสน์