Uncategorized

ราชบุรี/กอ.รมน.จังหวัดราชบุรีเปิดโครงการมวลชนสัมพันธ์ปกป้องสถาบัน

ราชบุรี/กอ.รมน.จังหวัดราชบุรีเปิดโครงการมวลชนสัมพันธ์ปกป้องสถาบัน
พ.อ.เอกธนา เสนานนท์ รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดราชบุรีเป็นประธานเปิดโครงการมวลชนสัมพันธ์เพื่อปกป้องสถาบันสำคัญของชาติและการเสริมสร้างความปรองดองสมานฉันท์เพื่อการปฏิรูปประเทศไทยประจำปี2561
โดยมีพ.ท.ฉลอง สมานพันธ์ เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการกลุ่มงานกิจการมวลชนกล่าวรายงานวัตถุประสงค์สืบเนื่องจากปัญหาความขัดแย้งทางการเมืองและความขัดแย้งทางความคิดของคนไทยในชาติขาดความปรองดองสมานฉันท์กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดราชบุรีจึงจัดโครงการขึ้นเพื่อส่งเสริมให้ประชาชนมีความรักสามัคคีมีจิตสำนึกในหน้าที่ของพลเมืองที่ดีพร้อมจะมีส่วนร่วมในการปกป้องและเทิดทูนสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์.มีข้าราชการ ทหาร ตำรวจ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ประชาชน ตำบลหินกอง อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี ร่วมโครงการในครั้งนี้

….สุพจน์ วรสหวัฒน์ราชบุรี/รายงาน