มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ จัดโครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษาแพทย์ ประจำปีการศึกษา 2560 ขณะที่นายกสภามหาวิทยาลัยฯ ระบุ รัฐบาล


มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ จัดโครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษาแพทย์ ประจำปีการศึกษา 2560 ขณะที่นายกสภามหาวิทยาลัยฯ ระบุ รัฐบาลให้ความสำคัญกับการสร้างความเท่าเทียมและโอกาสกับประชาชนใน 3 จังหวัดชานแดนภาคใต้ โดยใช้กลไกการศึกษา
วันที่4พ.ค.61 ณ ห้องประชุม ดร.จงรัก พลาศัย ชั้น 3 สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ ต.โคกเคียน อ.เมือง จ.นราธิวาส ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รสสุคนธ์ แสงมณี อธิการบดีมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ อ.เมือง จ.นราธิวาส เป็นประธานเปิดโครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษาแพทย์ ประจำปีการศึกษา 2560 ซึ่งมีแพทย์หญิง กัลยานี อาสนศักดิ์ ผู้อำนวยการศูนย์แพทยศาสตร์ศึกษาชั้นคลินิก โรงพยาบาลนราธิวาสราชนครินทร์ ร่วมเป็นเกียรติในการเปิดโครงการฯ


ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จงรัก พลาศัย นายกสภามหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ กล่าวว่า การเป็นแพทย์ในสังคมไทย ถือเป็นอาชีพที่มีเกียรติ ได้รับการยกย่อง รัฐบาลสนับสนุนงบประมาณเป็นจำนวนมากเพื่อการผลิตแพทย์ของมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ เพื่อให้เกิดความเท่าเทียม ถือว่าเป็นโอกาสที่รัฐบาลได้ให้กับประชาชน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยใช้กลไลการศึกษาคือมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ และมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ทำให้เกิดการพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนในพื้นที่


ทั้งนี้ สิ่งสำคัญของการเป็นแพทย์ในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ไม่เหมือนแพทย์ภูมิภาคอื่น เปิดรับเฉพาะนักเรียนในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ อีกทั้ง สภาพพื้นที่ ประชาชนอยู่ห่างไกลต้องการแพทย์อีกเป็นจำนวนมาก แพทย์จึงต้องมีความเสียสละ ทุ่มเท อุทิศเวลา ซึ่งที่ผ่านมาแพทย์ของมหาวิทยาลัยฯ ได้รับความชื่นชมมาโดยตลอด ส่วนตัวเชื่อมั่นว่าแพทย์ทุกคนซึ่งเป็นเด็กในพื้นที่เชื่อว่าปรับตัวได้ดี ทำงานให้กับพื้นที่ ที่สำคัญเมื่อสิ้นสุดช่วงการใช้ทุนการศึกษา อยากให้ตระหนักและยังคงทำงานในพื้นที่ต่อไป ตามเจตนารมย์ของการผลิตแพทย์ของมหาวิทยาลัยฯ


ด้าน ดร.โตมร นุ่นแก้ว รักษาการรองคณบดีฝ่ายวิชาการและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม คณะแพทยศาสตร์ฯ กล่าวว่า มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ เริ่มรับนักศึกษาเข้ารับการศึกษาหลักสูตรแพทยศาสตร์บัณฑิต ตั้งแต่ปีการศึกษา 2550 เป็นต้นมา และในปีการศึกษา 2560 เป็นนักศึกษาแพทย์ รุ่นที่ 6 จำนวน 23 คน
//////////////////////////////////////////

ข่าว/กรียา/นราธิวาส