ข่าวรัฐสภา

คณะกรรมการวิชาการของสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ร่วมกับ สถาบันพระปกเกล้าและสมาคมรัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) ได้จัดสัมมนา เรื่อง “ร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562”

วันที่ 4 มิถุนายน 2561 เวลา 09.00 นาฬิกา ณ ห้องประชุม 213-216 ชั้น 2 อาคารรัฐสภา 2 คณะกรรมการวิชาการของสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ร่วมกับ สถาบันพระปกเกล้าและสมาคมรัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) ได้จัดสัมมนา เรื่อง “ร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562” โดยมี ศาสตราจารย์พิเศษพรเพชร วิชิตชลชัย ประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ กล่าวเปิดการสัมมนา รองศาสตราจารย์ทวีศักดิ์ สูทกวาทิน สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ในฐานะกรรมการวิชาการของสภานิติบัญญัติแห่งชาติ เป็นผู้กล่าวรายงาน

ศาสตราจารย์พิเศษพรเพชร วิชิตชลชัย กล่าวในระหว่างเปิดการสัมมนาว่า การจัดสรรงบประมาณแผ่นดินให้เป็นไปอย่างเหมาะสมและเกิดประโยชน์สูงสุด ถือเป็นภารกิจสำคัญประการหนึ่งของสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ในการพิจารณากลั่นกรองร่างพระราชบัญญัติฯ และควบคุมการบริหารราชการแผ่นดินมิให้เกิดความซ้ำซ้อนและสิ้นเปลืองงบประมาณ จึงจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีข้อมูลประกอบการพิจารณาที่หลากหลายและครอบคลุมทุกมิติ ซึ่งต้องมีการวิเคราะห์โครงสร้างและการจัดสรรงบประมาณ รายการโครงการของแต่ละกระทรวง หน่วยงาน รวมถึงข้อมูลในเชิงระบบเศรษฐกิจโดยรวมอย่างถี่ถ้วนและรอบด้าน การสัมมนาครั้งนี้จึงเป็นการเตรียมความพร้อมให้แก่สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ คณะกรรมาธิการ รวมถึงผู้แทนหน่วยงานต่าง ๆ เพื่อให้ทราบข้อมูลเกี่ยวกับร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เพื่อประโยชน์สูงสุดต่อกระบวนการพิจารณางบประมาณของสภานิติบัญญัติแห่งชาติต่อไป

ในการสัมมนาครั้งนี้ นอกจากจะการอภิปรายประเด็นสำคัญของร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2562 และนำเสนอผลการศึกษา “การวิเคราะห์สถานการณ์การคลังของประเทศ และข้อเสนอแนะบางประการในการจัดทำร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2562” แล้ว ยังได้รับเกียรติจากนายสุรชัย เลี้ยงบุญเลิศชัย รองประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ คนที่หนึ่ง บรรยายพิเศษเรื่อง การพิจารณาการจัดสรรงบประมาณโดยสภานิติบัญญัติแห่งชาติ : บทเริ่มต้นการดำเนินยุทธศาสตร์ชาติเพื่อการปฏิรูปประเทศด้วย

ภาพ/ข่าว กฤษรชฏะชญตว์ กฤษพิพัฒนโภคิน ทีมข่าวไทยเกอร์นิวส์ รัฐสภา รายงาน