Uncategorized

ทหารนาวิกโยธิน ผู้นำท้องถิ่น และชาวบ้าน ร่วมกันจัดกิจกรรมละศีลอด พบปะ ประชาชน สร้างสัมพันธ์ เจ้าหน้าที่กับประชาชนในพื้นที่

ทหารนาวิกโยธิน ผู้นำท้องถิ่น และชาวบ้าน ร่วมกันจัดกิจกรรมละศีลอด พบปะ ประชาชน สร้างสัมพันธ์ เจ้าหน้าที่กับประชาชนในพื้นที่

ที่มัสยิดบ้านตันหยงลูโล๊ะ ม.9 ต.ลำภู อ.เมือง จ.นราธิวาส

เรือโทสุรพล สุขขวัญ (หัวหน้าฐานฯวัดลำภู) หน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธินทหารเรือ33
นายธนัทนน วันมหามาตร ปลัด อบต.ลำภู นายยะยา เปาะสา รองนายก อบต.ลำภู พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ และพนักงาน ลงพื้นที่ร่วมละศีลอดและเยี่ยมเยียนประชาชนในช่วงถือศีลอด เดือนรอมฎอน ฮิจเราะห์ศักราช 1439
มีนายมือลี มูซอ อีหม่ามประจำมัสยิดพร้อมด้วยชาวบ้านรอต้อนรับ

ตำบลลำภูมี มี 11 หมู่บ้าน บ้านตันหยง เป็นบ้านย่อย ของบ้านทุ่งงาย ม.9ต.ลำภู อ.เมือง จ.นราธิวาส ที่นี่มีประชาชนทั้งชาวไทยพุทธและมุสลิมที่อยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข บนพื้นที่พหุวัฒนธรรม

กิจกรรมในวันนี้ เป็นการร่วมมือระหว่างเจ้าหน้าที่รัฐและภาคประชาชน ร่วมกันจัดกิจกรรมละศีลอดเพื่อเป็นการส่งเสริมประเพณีวัฒนธรรมของชุมชนมุสลิมในพื้นที่และสร้างความรักความสามัคคีระหว่างพี่น้องประชาชนในพื้นที่สร้างความเข้าใจระหว่างภาครัฐและประชาชน

โดยชาวบ้านได้ร่วมกันมาประกอบอาหารที่มัสยิด ที่มัสยิดของดีประจำถิ่นเช่นปลาสดๆในพื้นที่ปลาชะโดตัวโต๊โตปลาหมอและได้มี ผู้ใจบุญ ร่วมบริจาคแพะ 1 ตัว ด้วย

บรรยากาศภายในงานกิจกรรมในวันนี้ร่วมละศีลอด ประกอบศาสนกิจละหมาดมักริบรวมกันและพบปะพูดคุยทำความเข้าใจ เสนอแนะข้อคิดเห็นต่างๆ

กิจกรรมในวันนี้สามารถสร้างความสามัคคีระหว่างพี่น้องประชาชนในพื้นที่สร้างความเข้าใจระหว่างภาครัฐและประชาชนเป็นการส่งเสริมประเพณีวัฒนธรรมของชาวมุสลิมเป็นการบูรณาการร่วมระหว่างภาครัฐและภาคประชาชนในพื้นที่ตามนโยบายของท่านผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสที่เน้นย้ำให้ภาคประชาชนมีส่วนร่วมกับภาครัฐในการพัฒนาพื้นที่ให้มีความมั่งคงมั่งคั่งยั่งยืนต่อไป