จังหวัดราชบุรีประชุมติดตามการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์


จ.ราชบุรี/จังหวัดราชบุรีประชุมติดตามการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์จังหวัดราชบุรี

เมื่อวันที่ 3 ก.ย. 62 นางอังคณา ชิตะติตติ รองผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์จังหวัดราชบุรี ห้องประชุมศาลากลางจังหวัดราชบุรี ซึ่งเป็นการประชุมครั้งที่ 4/2562 เพื่อรับทราบข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีเกี่ยวกับการดำเนินงานด้านการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ ในด้านการรณรงค์ ประชาสัมพันธ์ให้ผู้ประกอบการดำเนินธุรกิจบนหลักสิทธิมนุษย์ชน,เฝ้าระวัง ป้องกันการค้ามนุษย์สำหรับกลุ่มเสี่ยงและพื้นที่เสี่ยง,การเร่งรัดการดำเนินคดีการค้ามนุษย์,การคุ้มครองและการช่วยเหลือผู้เสียตามหลักสิทธิมนุษยชน
พร้อมกันนี้ในที่ประชุมได้ร่วมกันพิจารณา สถานการณ์การค้ามนุษย์ในพื้นที่จังหวัดราชบุรี ซึ่งเมื่อวันที่ 30 ก.ค.ที่ผ่านมา สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดราชบุรี ได้รับประสานจากศูนย์ช่วยเหลือสังคมมีผลเมืองดีแจ้งว่ามีการใช้แรงงานเด็ก ในพื้นที่ ต.ยางหัก อ.ปากท่อ จำนวน 2 ราย จากการสอบสวนพบว่าเด็กสองคนได้สมัครใจเข้าทำงานดังกล่าว สรุปในปีงบประมาณ 2562 ยังไม่มีผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์
ส่วนผลการดำเนินงานด้านการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์จังหวัดราชบุรี ช่วงเดือนกรกฎาคม-สิงหาคม 2562 ประกอบด้วย ด้านการพัฒนากลไกเชิงนโยบายและการขับเคลื่อน,ด้านการดำเนินคดี,ด้านการคุ้มครองช่วยเหลือ,ด้านการป้องกัน,ด้านการพัฒนาความร่วมมือกับภาคีเครือข่าย

สุพจน์ วรสหวัฒน์จ.ราชบุรี/รายงาน

,