ข่าวรัฐสภา

ณ ห้องบุษบงกช เอ โรงแรมรอยัลริเวอร์ กรุงเทพมหานคร สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา ได้จัดการประกวดการจัดกิจกรรมประชาธิปไตยในโรงเรียน

วันที่ 2 กันยายน 2562 เวลา 13.00 นาฬิกา ณ ห้องบุษบงกช เอ โรงแรมรอยัลริเวอร์ กรุงเทพมหานคร สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา ได้จัดการประกวดการจัดกิจกรรมประชาธิปไตยในโรงเรียน ซึ่งจัดขึ้นเพื่อให้สถาบันการศึกษาที่ผ่านการเข้าร่วมโครงการสภาจำลองสัญจร

และมีการทำบันทึกข้อตกลงร่วมกัน ได้เสนอโครงการเพื่อร่วมประกวดการจัดทำโครงการหรือกิจกรรมที่ส่งเสริมการมีวินัย มีเหตุมีผล และการสร้างภูมิคุ้มกันให้กับเยาวชน เพื่อแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นหรือสร้างสรรค์พัฒนาสิ่งใหม่ โดยการนำศาสตร์พระราชามาประยุกต์ใช้และนำไปสู่การปฏิบัติ รวมทั้งแสดงถึงรูปแบบ วิธีการ ที่ส่งเสริมกระบวนการประชาธิปไตยอย่างมีคุณภาพ

และมีความเกี่ยวข้องกับการปฏิบัติหน้าที่ของวุฒิสภา คณะกรรมการในการตัดสินการประกวดในครั้งนี้ประกอบไปด้วย นายอนุศักดิ์ คงมาลัย สมาชิกวุฒิสภา นางจงเดือน สุทธิรัตน์ ผู้อำนวยการสำนักประชาสัมพันธ์ สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร นายทศพร แย้มวงษ์ ผู้อำนวยการสำนักกฎหมาย นายนรมิตร คุณโลกยะ ผู้อำนวยการสำนักเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และนายสาธิต วงศ์อนันต์นนท์ ผู้บังคับบัญชากลุ่มงานผลิตเอกสารเผยแพร่ สำนักประชาสัมพันธ์

โดยมีสถาบันการศึกษาเข้าร่วมการประกวดและเสนอผลงาน จำนวน 7 แห่ง ได้แก่ โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล โรงเรียนวชิรป่าซางโรงเรียนสะเดา “ขรรค์ชัยกัมพลานนท์อนุสรณ์” โรงเรียนราชนันทาจารย์ สามเสนวิทยาลัย 2 โรงเรียนสิรินธร
โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย และโรงเรียนสิงห์บุรี

 

ภาพ/ข่าว กฤษรชฏะชญตว์ กฤษพิพัฒนโภคิน ทีมข่าวไทยเกอร์นิวส์ รัฐสภา รายงาน