Uncategorized ข่าว ร้อยเอ็ด

ร้อยเอ็ด.. เดิน-วิ่ง เพื่อพ่อ ธันวาคม พระคุณพ่อดุจอากาศกว้าง ๒๕๖๒ เทศตำบลชัยวารี ครั้งที่ ๑ WALK&RUN FOR MOM PHOCHAI ROIED

ร้อยเอ็ด..
เดิน-วิ่ง เพื่อพ่อ
ธันวาคม พระคุณพ่อดุจอากาศกว้าง
๒๕๖๒ เทศตำบลชัยวารี ครั้งที่ ๑
WALK&RUN FOR MOM
PHOCHAI ROIED

วันพุธที่(๔ พฤศจิกายน๒๕๖๒)๐๖.๐๐ น.
นายรัศมี สังข์วิเศษ นายกเทศมนตรีตำบลชัยวารี เป็นประธานในพิธีเนื่องในวันพ่อ
แห่งชาติ ๕ ธันวาคม ๒๕๖๒ ในครั้งนี้ ซึ่งมี วัตถุประสงค์ของการจัดงานดังนี้

๑. เพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดี แต่พระบาทสมเด็จพระบรมชนการิเบศร
มหาภูมิพลอตุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

๒. เพื่อให้ประชาชน มีสุขภาพแข็งแรงสมบูรณ์

๓. เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนรู้จักใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์
๔. เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนมีความสามัคคีในหมู่คณะ

ในการจัดงานครั้งนี้มีผู้เข้าร่วมงานทั้ง ๘ หมู่บ้านในเทศบาลชัยวารี จำนวน
๔๐๐ คน โดยตั้งขบวนอยู่ที่สนามฟุตบอลที่ว่าการ อ.โพธิ์ชัย ตั้งแต่เวลา ๐๕.๓๐-
๐๖.๐๐ น. และปล่อยตัวพี่น้องประชาชน เวลา ๐๖.๓๐ น. ไปตามถนนโพธิ์ชัย อัคคะ
ถึงหน้า รร.โพธิ์ชัยชนูปถัมภ์ แล้วกลับมา
ได้รับความอนุเคราะห์จากผู้ใหญ่บ้านทุกหมู่บ้านนำลูกบ้านมาร่วม ได้รับความ
อนุเคราะห์จากชมรมวิ่งอำกอโพธิ์ชัยมาร่วมประสานงาน ได้งบประมาณจาก สปสช.
จำนวน ๒๐,๐๐๐ บาท และที่สำคัญบุคลากรในเทศบาลตำบลชัยวารี มาช่วยจัด
สถานที่และอำนวยความสะดวกในด้านต่างๆ
ในโอกาสนี้ ประธานได้ให้โอวาทและเปิด การ
เดิน-วิ่ง เนื่องในวันพ่อแห่งชาติในครั้งนี้

(((( on)))))new
บพิตร จำปา-คณิต ไชยจันทร์-ศรีไพร ทูลธรรม รายงานจากจังหวัดร้อยเอ็ด