“วันสื่อสารมวลชนแห่งชาติ”


“วันนักข่าว” หรือ “วันสื่อสารมวลชนแห่งชาติ” ตรงกับวันที่ 5 มีนาคม ของทุกปี ซึ่งเป็นวันที่มีการก่อตั้งสมาคมนักข่าวแห่งประเทศไทยขึ้น เมื่อปี พ.ศ. 2498 โดยนักข่าวรุ่นบุกเบิก 15 ท่าน ต่อมาได้เข้ารวมกับสมาคมนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย กลายเป็น “สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย” และกำหนดให้วันที่ 5 มีนาคม ซึ่งเป็นวันคล้ายวันก่อตั้งสมาคมฯ เป็น “วันนักข่าว” หรือ “วันสื่อสารมวลชนแห่งชาติ” จนถึงปัจจุบัน