“จะไปต่ออย่างไร : เสือดำไทย “


วันที่ 4 พฤษภาคม 2561 เวลา 13.30-16.30 นาฬิกา ณ ห้องจี๊ดเศรษฐบุตร คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ ศาสตราจารย์สนิท อักษรแก้ว รองประธานคณะกรรมาธิการการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สภานิติบัญญัติแห่งชาติ ร่วมเป็นวิทยากรบรรยายในการเสวนาเรื่อง “จะไปต่ออย่างไร : เสือดำไทย ” โดยนักศึกษาปริญญาโท คณะนิติศาสตร์ สาขาสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จัดขึ้นเพื่อรับฟังความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ ปัญหาอุปสรรค

ในการดำเนินคดีเกี่ยวกับการคุ้มครองสัตว์ป่าสงวนและสัตว์ป่าคุ้มครองของประเทศไทย รวมถึงการกำหนดมาตรการคุ้มครอง และอัตราค่าความเสียหายอันเกิดจากการสูญเสียทรัพยากรธรรมชาติประเภทสัตว์ป่าสงวนและสัตว์ป่าคุ้มครอง เพื่อเป็นข้อมูลให้ภาคส่วนต่าง ๆ ตระหนักถึงความสำคัญและผลกระทบจากการสูญเสียทรัพยากรธรรมชาติ เพื่อก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประเทศชาติต่อไป