“งานรณรงค์เขื่อมโยงเครือข่ายระหว่างผู้ผลิตและผู้บริโภคสินค้าเกษตรและอาหารปลอดภัย”


“งานรณรงค์เขื่อมโยงเครือข่ายระหว่างผู้ผลิตและผู้บริโภคสินค้าเกษตรและอาหารปลอดภัย”
เกษตรและสหกรณ์จังหวัดนครสวรรค์ จัดงานรณรงค์เชื่อมโยงเครือข่ายระหว่างผู้ผลิตและผู้บริโภคสินค้าเกษตรและอาหารปลอดภัย
เมื่อเวลา 18.00 น. ที่บริเวณตรอกศรีไกรลาศ ถนนมาตุลี อำเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์นายบรรลือ สง่าจิตร รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ เป็นประธานเปิดโครงการรณรงค์เชื่อมโยงเครือข่ายระหว่าง ผู้ผลิตและผู้บริโภคสินค้าเกษตรและอาหารปลอดภัย ซึ่งทางสำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดนครสวรรค์ได้จัดขึ้น ภายใต้โครงการส่งเสริมและพัฒนาการผลิตสินค้าเกษตรที่มีคุณภาพปลอดภัย ทั้งนี้เพื่อส่งเสริมและประชาสัมพันธ์การเลือกบริโภคสินค้าเกษตรการเพิ่มช่องทางการตลาดและการสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่สินค้าเกษตรที่มีคุณภาพปลอดภัยและสินค้าเกษตรแปรรูปตลอดจนการสร้างเครือข่ายเชื่อมโยงระหว่างผู้ผลิตผู้ประกอบการร้านอาหารและผู้บริโภค ซึ่งมีการจัดกิจกรรมออกร้านจำหน่ายสินค้าเกษตรและสินค้าเกษตรแปรรูปที่มีคุณภาพปลอดภัยจากเกษตรกรผู้ผลิตสินค้าเกษตรปลอดภัยโดยตรงของจังหวัดนครสวรรค์

///อัมพณ จับศรทิพย์ รายงาน 0619525644 ////