Uncategorized

นครเชียงรายเปิดศูนย์การเรียนรู้ผู้สูงอายุ โซนที่ 5

นครเชียงรายเปิดศูนย์การเรียนรู้ผู้สูงอายุ โซนที่ 5

วันนี้(5 มิ.ย.61)ที่วัดเชียงยืน ต.รอบเวียง อ.เมือง จ.เชียงราย พระธรรมราชานุวัตร
เจ้าคณะภาค 6 เจ้าอาวาสพระแก้ว เป็นประธานเปิดศูนย์การเรียนรู้ผู้สูงอายุ โซนที่ 5 มี
นายสมพร ใช้บางยาง ประธานเครือข่ายร่วมสร้างชุมชนท้องถิ่นน่าอยู่พร้อมด้วยผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ ดร.ศรชัย มุ่งไธสง อธิการบดี ร่วมพิธี มีนายวันชัย จงสุทธานามณี นายกเท
สมนตรีนครเชียงรายพร้อมด้วยนางดวงพร เฮ็งบุญยพันธุ์ ผอ.สำนักสนับสนุนสภาวะ
ชุมชน(สำนัก3)ชาวชุมชนเทศบาลนครเชียงรายจาก 64 ชุมชน ร่วมให้การต้อนรับ
นายวันชัย กล่าวว่าการเปิดศูนย์การเรียนรู้ผู้สูงอายุ โซนที่ 5 แห่งนี้เกิดจากการที่
เทศบาลนครเชียงรายมีเป้าหมายที่จะสร้างความยั่งยืนและความเข้มแข็งให้กับชุมชน

โดย
น้อมนำพระราชดำริของในหลวงรัชกาลที่ 9 ในการสร้างชุมชนท้องถิ่นด้วยการจัดการตน
เองโดยอาศัยสรรพกำลังทุกภาคส่วนของพื้นที่ประกอบด้วยผู้นำชุมชน อาสาสมัครและ
กลุ่มทางสังคมที่อยากเข้าร่วมแก้ปัญหา ที่ผ่านมาจำนวนผู้สูงอายุในประเทศไทยเพิ่มมาก
ขึ้นเรื่อยๆ

โดยปัจจุบันประเทสไทยมีประชากร 66.13 ล้านคน ซึ่งเป็นผู้สูงอายุ 60 ปีขึ้นไป
ถึง 11.50 ล้านคน คิดเป็นร้อยละ 17.39 ของประเทศ ส่วนเทศบาลนครเชียงรายมี
ประชากร 75,468 คน มีผู้สูงอายุ 60 ปีขึ้นไป 12,638 คน คิดเป็นร้อยละ 16.74 ทาง

เทศบาลจึงได้จัดเตรียมความพร้อมเข้าสู่สังคมของผู้สูงอายุภายใต้โครงการพัฒนาระบบ
การดูแลผู้สูงอายุสู่นครแห่งความสุขโดยได้มีความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงราย
มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ(สสส.),
มูลนิธิJIC, โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์, โรงพยาบาลชุมชน ฯลฯ

เพื่อ
สร้างกลไกการดูแลผู้สูงอายุด้วยการจัดทำข้อมูลและระบบสนเทศที่สามารถรองรับสังคมผู้
สูงอายุในอนาคตโดยการพัฒนาวัตกรรมดูแลผู้สูงอายุในเขตนครเชียงรายใช้ทุนและ
ศักยภาพของพื้นที่เป็นฐานในการพัฒนา
หลังจากพิธีเปิดศูนย์การเรียนรู้ผู้สูงอายุ โซนที่ 5 เสร็จสิ้นลง เทศบาลนครเชียงราย
มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงราย มหาลัยวัยที่สาม และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ร่วมกันลงนาม
ในการให้ความรู้และการดูแลสุขภาพอย่างยั่งยืนต่อผู้สูงวัยต่อไป…..

จักรภัทร แสนภูธร ข่าว รมณ ภัทรทองศักดิ์ ถ่ายภาพ