ข่าวรัฐสภา

สภานิติบัญญัติแห่งชาติรับหนังสือจากนางสาวประสพพร กระมล นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเพชรชมภู เพื่อยื่นข้อเสนอโครงการก่อสร้างอ่างเก็บน้ำคลองวังชมภู จังหวัดกำแพงเพชร

วันที่ 5 มิถุนายน 2561 เวลา 10.10 นาฬิกา ณ ห้องโถง อาคารรัฐสภา 2 นายสุรชัย เลี้ยงบุญเลิศชัย รองประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ คนที่หนึ่ง พร้อมด้วย พลโท ชัยยุทธ พร้อมสุข ประธานคณะกรรมาธิการการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สภานิติบัญญัติแห่งชาติ พลเอก ดนัย มีชูเวท ประธานคณะกรรมาธิการการเกษตรและสหกรณ์ สภานิติบัญญัติแห่งชาติ และนายกิตติศักดิ์ รัตนวราหะ สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ในฐานะผู้แทนคณะอนุกรรมการจัดโครงการสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติพบประชาชนตามวิถีไทยนิยม ยั่งยืน จังหวัดพิจิตร จังหวัดนครสวรรค์ จังหวัดอุทัยธานี และจังหวัดกำแพงเพชร รับหนังสือจากนางสาวประสพพร กระมล นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเพชรชมภู เพื่อยื่นข้อเสนอโครงการก่อสร้างอ่างเก็บน้ำคลองวังชมภู จังหวัดกำแพงเพชร เนื่องจากคณะอนุกรรมการได้ลงพื้นที่พบปะประชาชน หมู่ที่ 1 บ้านวังชมภู อำเภอโกสัมพีนคร จังหวัดกำแพงเพชร

ทั้งนี้ สืบเนื่องมาจากการลงพื้นที่ของคณะอนุกรรมการฯ ในโครงการสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติพบประชาชนตามวิถีไทยนิยม ยั่งยืน เมื่อวันที่ 6 พฤษภาคม 2561 ได้มีประชาชน ในตำบลเพชรชมภู เสนอข้อมูลเกี่ยวกับสภาพปัญหาความเดือดร้อนด้านแหล่งน้ำทางการเกษตร ปัญหาน้ำป่าไหลหลากท่วมขังในฤดูฝน และขาดแคลนน้ำทางการเกษตรในฤดูแล้ง และมีมติให้ยื่นข้อเสนอโครงการก่อสร้างอ่างเก็บน้ำคลองวังชมภู เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่และพื้นที่ใกล้เคียงต่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติเพื่อพิจารณาในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป
นายสุรชัย เลี้ยงบุญเลิศชัย กล่าวว่า ได้มอบหมายให้พลโท ชัยยุทธ พร้อมสุข ประธานคณะกรรมาธิการการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สภานิติบัญญัติแห่งชาติ พลเอก ดนัย มีชูเวท ประธานคณะกรรมาธิการการเกษตรและสหกรณ์ สภานิติบัญญัติแห่งชาติรับเรื่องดังกล่าวพิจารณาดำเนินการต่อไป

ภาพ/ข่าว กฤษรชฏะชญตว์ กฤษพิพัฒนโภคิน ทีมข่าวไทยเกอร์นิวส์ รัฐสภา รายงาน