Uncategorized

พิจิตร-สภาเกษตรกรจังหวัดพิจิตร ร่วมปลูกป่า โครงการประชาร่วมใจ ปลูกต้นไม้ให้แผ่นดิน ปี พ.ศ.2561 จังหวัดพิจิตร

พิจิตร-สภาเกษตรกรจังหวัดพิจิตร ร่วมปลูกป่า โครงการประชาร่วมใจ ปลูกต้นไม้ให้แผ่นดิน ปี พ.ศ.2561 จังหวัดพิจิตรณ บริเวณพื้นที่สาธารณะประโยชน์บ้านวัดเกาะแก้ว หมู่ 1 ตำบลเขาเจ็ดลูก อำเภอทับคล้อ จังหวัดพิจิตร นายแสณ เกิดฤทธิ์ ประธานสภาเกษตรกรจังหวัดพิจิตร มอบหมายให้นายชูศักดิ์ อ้อยเฮิง หัวหน้าส่วนยุทธศาสตร์การเกษตร พร้อมด้วยนางสาวทักษิฌา ขวัญชื่นใจ นักจัดการปฏิบัติการ นายดำรงศักดิ์ สุธรรมจา นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ และนางสาวนิสาชล สุดดี เจ้าหน้าที่ส่วนขับเคลื่อนและการมีส่วนร่วม สำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดพิจิตรประสานสมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัดพิจิตร และเกษตรกรเข้าร่วมปลูกต้นไม้ในโครงการประชาร่วมใจ ปลูกต้นไม้ให้แผ่นดิน ปี พ.ศ.2561 จังหวัดพิจิตร โดยมีนายวีระศักดิ์ วิจิตร์แสงศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตร เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการ และนายประชัญ คำมาบุตร ผู้อำนวยการสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 4 สาขานครสวรรค์ กล่าวรายงาน พร้อมด้วยสหกรณ์จังหวัด ผู้อำนวยการบังคับคดีจังหวัด ผู้อำนวยการสถานีอุตุนิยมวิทยาพิจิตร ผู้อำนวยการอุตสาหกรรมจังหวัดพัฒนาการจังหวัด ประมงจังหวัด และหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดพิจิตรเข้าร่วมการปลูกป่าในครั้งนี้ด้วย*การปลูกป่าครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์ เพื่อรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามมินทราธิราช บรมนาถบพิตร และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่ 9และเป็นการรณรงค์ ส่งเสริมให้หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชนร่วมกันปลูกต้นไม้ เพื่อเป็นการเสริมสร้างความรัก ความสามัคคี และร่วมกันกระทำความดีให้กับประเทศชาติตามพระราโชบายฯ และยังเป็นการปลูกฝังจิตสำนึกในการอนุรักษ์ต้นไม้ และทรัพยากรป่าไม้ให้แก่ประชาชนทุกคนในประเทศ ซึ่งมีพระสงฆ์ ผู้นำชุมชน หัวหน้าส่วนราชการ นักเรียน นักศึกษาและประชาชนในพื้นที่ร่วมงานประมาณ 500 คน เนื้อที่ 10 ไร่ ใช้กล้าไม้ 2,000 กล้า เช่น ไม้สัก ประดู่ ยางนา มะขามขี้เหล็ก สะเดา และยังได้ร่วมกันปล่อยปลายี่สกจำนวน 30,000 ตัว ลงในสระเกาะแก้วให้เจริญเติบโตตามธรรมชาติต่อไป**สภาเกษตรกรจังหวัดพิจิตร ได้ส่งเสริมโครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา พร้อมขับเคลื่อนต่อยอดเป็นธนาคารต้นไม้ในพื้นที่จังหวัดพิจิตร โดยปลูกไม้ 3 อย่าง ประโยชน์ 4 อย่าง มีไม้โตเร็ว ไม้ผล ไม้เศรษฐกิจ นำไปสู่การสร้างให้เกิดเป็นป่าชุมชนในพื้นที่ต่อไป***ข้อมูลภาพข่าว : นายชูศักดิ์ อ้อยเฮิง สำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดพิจิตร