ข่าวรัฐสภา

นายเจตน์ ศิรธรานนท์ และนายยุทธนา ทัพเจริญ สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ในฐานะโฆษกคณะกรรมาธิการวิสามัญกิจการสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (วิป สนช.) แถลงถึงการประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.)

วันที่ 5 มิถุนายน 2561 เวลา 17.00 นาฬิกา ณ ศูนย์บริการ (Call Center) ชั้น 1 อาคารรัฐสภา 2 นายเจตน์ ศิรธรานนท์ และนายยุทธนา ทัพเจริญ สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ในฐานะโฆษกคณะกรรมาธิการวิสามัญกิจการสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (วิป สนช.) แถลงถึงการประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) ในสัปดาห์นี้ว่า ในวันพฤหัสบดีที่ 7 มิถุนายน2561 จะมีการรับทราบรายงานผลการดำเนินการของคณะรัฐมนตรีตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ….และรายงานผลการดำเนินการของคณะรัฐมนตรีตามข้อสังเกตของคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศสำหรับอุตสาหกรรมเป้าหมาย พ.ศ. …. จากนั้น จะมีการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) ในวาระที่ 1 จำนวน 1 ฉบับ ได้แก่ ร่าง พ.ร.บ. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 โดยมีนายกรัฐมนตรีมาแถลงถึงความสำคัญของรายงาน และจะเปิดโอกาสให้สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติแจ้งความจำนงอภิปราย และจะมีการตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณา จำนวน 50 คน ประกอบด้วย รัฐมนตรีและผู้แทนรัฐบาล จำนวน 10 คน และจาก สนช. ประกอบด้วยคณะกรรมาธิกรสามัญและคณะกรรมาธิการวิสามัญ จำนวน 40 คน คาดว่าจะพิจารณาแล้วเสร็จภายในเวลา 17.30 นาฬิกา
สำหรับในวันศุกร์ที่ 8 มิถุนายน 2561 จะมีกระทู้ถามเรื่อง ความเดือดร้อนของประชาชนในการอนุญาตให้ก่อสร้างเสาสัญญาณโทรศัพท์มือถือ และการอนุญาตให้ติดตั้งเครื่องวิทยุรับ-ส่ง โดยพลเอก สิงห์ศึก สิงห์ไพร เป็นผู้ตั้งถามนายกรัฐมนตรี นอกจากนี้ จะพิจารณา พ.ร.บ. ในวาระที่ 3 จำนวน 1 ฉบับ ได้แก่ ร่าง พ.ร.บ. ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย (ฉบับที่ ..) พ.ศ. …
โฆษกวิป สนช. เปิดเผยด้วยว่า วิป สนช. ยังมีการพิจารณากฎหมาย จำนวน 1 ฉบับ คือ ร่าง พ.ร.บ. แก้ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. …. (มาตรการป้องกันการกำหนดราคาโอนระหว่างบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลที่มีความสัมพันธ์กัน (Transfer Pricing) มีจำนวน 5 มาตรา เป็นการแก้ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร เพื่อกำหนดหลักเกณฑ์การจัดเก็บภาษีเงินได้นิติบุคคลสำหรับกรณีบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลที่มีความสัมพันธ์ระหว่างกันได้กำหนดราคาในการโอนทรัพย์สิน การให้บริการ หรือการให้กู้ยืมเงินระหว่างกันแตกต่างจากที่ควรได้กำหนดหากบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลดังกล่าวได้ดำเนินการโดยอิสระ นอกจากนี้ วิป สนช. ยังได้พิจารณากรณีที่คณะกรรมาธิการสิสามัญพิจารณาร่าง พ.ร.บ. มีการแก้ไขเพิมเติมหลายประเด็นซึ่งอาจจะขัดต่อหลักการของร่าง พ.ร.บ. ที่ผ่านการรับหลักการในวาระที่ 1 โดยได้มีการเสนอเรื่องให้ วิป สนช. ส่งไปยังวิปรัฐบาล และส่งให้คณะรัฐมนตรีเพื่อขออนุญาตแก้ไขเกินหลักการ ได้แก่ ร่าง พ.ร.บ. องค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และกำกับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม (ฉบับที่ ..) พ.ศ. …. ร่างพระราชบัญญัติปิโตรเลียม (ฉบับที่ ..) พ.ศ. …. และร่าง พ.ร.บ. จัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง (ฉบับที่ ..) พ.ศ. …. โดย วิป สนช. ได้มีมติให้ส่งทั้ง 3 ร่าง พ.ร.บ.ให้วิปรัฐบาลดำเนินการต่อไป

ภาพ/ข่าว กฤษรชฏะชญตว์ กฤษพิพัฒนโภคิน ทีมข่าวไทยเกอร์นิวส์ รัฐสภา รายงาน