ข่าว ร้อยเอ็ด ข่าวการศึกษาและไอที ข่าวรอบรั้วภูธร

วิทยาลัยนาฏศิลปร้อยเอ็ด สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ประกอบพิธีไหว้ครูประจำปี 2562 /ชมรมสื่อออนไลน์IT/nuk-0817082129-

วิทยาลัยนาฏศิลปร้อยเอ็ด สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ประกอบพิธีไหว้ครูประจำปี 2562

/ชมรมสื่อออนไลน์IT/nuk-0817082129-

วันที่ 4 กรกฏาคม 2562 เวลา 8.30-12.00 น. ณ หอประชุมวิทยาลัยนาฏศิลปร้อยเอ็ด สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ นายวันชัย คงเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ดมอบหมายให้นายเลิศบุศย์ กองทอง รองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธานพิธีไหว้ครู ประจำปี 2562 ของวิทยาลัยนาฏศิลปร้อยเอ็ด ซึ่งจัดขึ้นเพื่อให้นักเรียน นักศึกษา แสดงถึงการเคารพยกย่องนอบน้อมต่อคณะครูบาอาจารย์ ผู้มีพระคุณ ที่ประสิทธิ์ ประสาทวิชาความรู้ให้กับลูกศิษย์ และแสดงออกถึงความกตัญญูต่อครูบาอาจารย์ โดยมีนายศุภรากร พานิชกิจ ผู้อำนวยการวิทยาลัยนาฏศิลปร้อยเอ็ด คณะผู้บริหาร ครู บุคลากร ตัวแทนจากส่วนราชการ นักเรียน นักศึกษา และศิษย์เก่าเข้าร่วมพิธีเป็นจำนวนมาก

โดยภายในงานคณะครู อาจารย์ ผู้มีจิตศรัทธา และศิษย์เก่าได้ร่วมกันมอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียน และนักศึกษาปัจจุบันที่มีผลการเรียนดี มีความประพฤติดี การมอบรางวัลรัตนมณีศรีนาฏศิลป์ เชิดชูเกียรติแก่ศิษย์เก่า และศิษย์ปัจจุบันดีเด่น ส่วนพิธีไหว้ครูนั้นแบ่งออกเป็น 3 พิธี คือ พิธีไหว้ครูสามัญ พิธีไหว้ครูนาฏศิลป์และพิธีไหว้ครูดุริยางคศิลป์ ซึ่งได้ยึดถือรูปแบบตามจารีต ประเพณี เป็นพิธีการอันศักดิ์สิทธิ์ที่ชาววิทยาลัยนาฏศิลป์ สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ กระทรวงวัฒนธรรม ที่ยึดปฏิบัติสืบทอดต่อกันมายาวนาน

นายศุภรากร พานิชกิจ ผู้อำนวยการวิทยาลัยนาฏศิลปร้อยเอ็ด กล่าวว่าพิธีการไหว้ครูนั้น เป็นพิธีอันศักดิ์สิทธิ์ที่สืบทอดกันมายาวนานตั้งแต่ครั้งโบราณกาล โดยวิทยาลัยนาฏศิลปร้อยเอ็ดได้นำนักเรียน นักศึกษาและศิษย์เก่าร่วมกันจัดขึ้นทุกปี เพื่อเป็นการแสดงออกถึงการยกย่องเชิดชูครูบาอาจารย์ผู้มีประคุณที่ได้ประสิทธิ์ประสาทวิชาความรู้ให้แก่ลูกศิษย์

แสดงออกถึงความกตัญญูต่อครูบาอาจารย์ ซึ่งความกตัญญูกตเวทิตาคุณ ถือเป็นคุณธรรมชั้นสูงที่ผู้น้อยย่อมแสดงต่อผู้ใหญ่และผู้มีพระคุณ เมื่อปฏิบัติแล้วจะประสบแต่ความเจริญรุ่งเรืองในชีวิต นอกจากนี้ยังเป็นการแสดงถึงความเคารพต่อภูมิปัญญาของครู ผู้อบรมสั่งสอนศิษย์ด้วยจิตวิญญาณของความเป็นครู ตลอดจนเป็นการสืบสานรักษาวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามของชาติไทย ซึ่งเป็นเอกลักษณ์ของชาวไทยอีกด้วย

/ชมรมสื่อออนไลน์IT/สมนึก บุญศรี-ประธาน/0817082129-